အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးစီမံကိန္း ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ ေခ်းေငြရရွိရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆို - Eureka Myanmar

အမ်ိဳးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးစီမံကိန္း ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ ေခ်းေငြရရွိရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ဟုဆို

Share This
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၇

အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရးစီမံကိန္း ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ ေခ်းေငြရရွိရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာသည္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ ႏွစ္မိုင္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ ငါးမိုင္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာ ၇ဝဝဝ ေက်ာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွမည့္ အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၎ကေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''ေခ်းေငြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးတာနဲ႔ ေခ်းေငြရသြားၿပီလို႕ ယူဆတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးခ်ိန္မွာ စာခ်ဳပ္အသက္ဝင္ဖို႔ အရင္ဆံုးလုပ္ ရပါတယ္။ အဲဒီအသက္ဝင္ေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးရင္ အႀကံ ေပးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာ ေခၚယူတာေတြ  အၾကမ္းဖ်င္း ေျခာက္ဆင့္ရိွပါ တယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။


အဆိုပါအဆင့္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာယူရ ေၾကာင္း၊ အတိုင္ပင္ခံအႀကံေပး ငွားရမ္းရာတြင္ လည္း သက္ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရသျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခဲြေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေၾကာင္း၊ အဆင့္မ်ားစြာရိွေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းစတင္ ရန္ေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လကစတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ျခင္းစသည့္အဆင့္ဆင့္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လထိ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြအသက္ဝင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူရန္ေဆာင္ရြက္စဥ္ JICA  မွ မူလလမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ မပါဝင္သည့္ ၎တို႔စမ္းသပ္သည့္ မူသစ္ျဖင့္ေခၚယူရန္ ခ်ထားေပးခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းမူသစ္ေၾကာင့္ JICA ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ရၿပီး ကန္ထ႐ိုက္တာေခၚယူျခင္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္မွျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ လာမည့္ဇူလိုင္တြင္မွ တင္ဒါပိတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးက ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေခ်းေငြ စီမံကိန္းအားလံုးသည္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားေတြ႕ရိွရသျဖင့္ အစိုးရ၏လုပ္ရည္ကိုင္ရည္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာယံုၾကည္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္း လာမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအမ်ားအျပားသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅ဝ သာၿပီးစီးသည္ကိုေတြ႕ရ ေၾကာင္း၊ သီးျခားေကာ္မရွင္တစ္ ရပ္ဖဲြ႕စည္းကာစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇြန္ ၅ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။


''ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားဟာ မရိွမဲ့ရွိမဲ့ေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြ ေခ်းငွား၍လည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္မီးရခ်င္လြန္းလို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့ကာလၾကာျမင့္လာတဲ့အခါ ဒီအစိုင္အခဲေတြဟာ ေဘး ပေယာဂေတြဟာ NLD အစိုးရဟာ ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူးဆိုတဲ့ သြားပုပ္ေလလြင့္ေျပာၾကားမႈ၊ ေသြးထိုးခံရမူဟာ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေနရပါတယ္''ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္(၆) မဲဆႏၵနယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းေမာင္ကေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားရရိွမႈစီမံကိန္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးတိုင္မ်ားကိုကိုယ္ထူ ကိုယ္ထစိုက္ထူရကာ ဝန္ပိလ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ႀကိဳးမတပ္ရေသးသည့္ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ ႀကိဳးမလဲရ ေသးသည့္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားရိွ ေနေသးေၾကာင္း၊ ယခုအထိ လွ်ပ္စစ္မီးေစာင့္ဆိုင္းေနရသည့္ ေက်းရြာအမ်ားအျပား က်န္ရိွေနေသး ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

NT

#democracytoday

Ref : https://www.yangonmedia.com

Pages