႐ုတ္ကို ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အေႂကြး ကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံေပးရန္က်န္ - Eureka Myanmar

႐ုတ္ကို ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အေႂကြး ကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလီယံေပးရန္က်န္

Share This

ရန္ကုန္၊ဇြန္၂၉

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕အေႂကြးေပးရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ EITI သုံးပြင့္ဆိုင္ ၫြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ အေႂကြး ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ ေခ်းယူထားၿပီး အရင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၃၁သန္း ျပန္လည္ေပးဆပ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အတိုးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၈ သန္းေက်ာ္ ေပးဆပ္ထားရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက Sanction ရွိေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ကေနပဲ ေခ်းလို႔ ရတယ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ကေန ေခ်းတယ္။ ဒါကို သက္တမ္း ၃၀ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၃၀ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးထားဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ အတိုး ၄ ဒသမ ၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ေခ်းယူခဲ့ေသာ ျပည္ပအေႂကြးစုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ကိုးဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ျပည္ပသို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ အေႂကြးမ်ားတြင္လည္း MOGE ၏ အေႂကြးမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ၊တာဝန္ခံမႈဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚမိုးမိုးထြန္းက ဆိုသည္။

“MOGEက အခြန္အမ်ားဆုံးရထားတဲ့ ၿပီးေတာ့ ျပင္ပႏိုင္ငံက ေခ်းထားယူထားတဲ့ ေငြကလည္း ရရွိထားတဲ့ ေခ်းေငြရဲ႕တစ္ဝက္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြစုစုေပါင္းတြင္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း (MOGE) ကမ္းလြန္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရနံတူးေဖာ္မႈလုပ္ကြက္မွ ရရွိေသာဝင္ေငြသည္ ထက္ဝက္နီးပါးရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သုံးစြဲေရးအတြက္ EITI အဖြဲ႕သို႔ ေလၽွာက္ထားခဲ့ရာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ EITI အဖြဲ႕ဝင္ေလာင္း ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။

Credit : The Voice

Pages