၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚကြပ္ကဲၾကပ္မတ္မႈ အားနည္းျခင္းအတြက္ တပ္မေတာ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေရးယူမႈထုတ္ျပန္ျခင္း

Share it:

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန ့တြင္ ရခုိင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကတာ၀န္ယူလုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးအားလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ကုိ ရပ္နားခဲ့ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။
၂။ အေနာက္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ၾကည္း ၁၉၅၇၁ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက က်ီးကန္းျပင္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကြပ္ကဲမႈ အဖြဲ႔ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲစခန္း ၃ ခုအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ၊ စစ္ကူေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ျခံဳခုိတုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္သည့္ ေက်းရြာမ်ား၊ ဘဂၤါလီေက်းရြာမ်ားအား မီးရိႈ႕ဖ်က္စီးမႈ၊ လူသတ္ /ဓားျပတုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့မႈအျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္းစခန္း ၃၀ ခု၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ ၁ ခု အပါအ၀င္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားအား ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ လူအုပ္စုႀကီးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္၍ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈတုိ ့ျဖင့္ လုိအပ္သလုိ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ အရန္အင္အား စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
၃။ အရန္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စုိး၏ တုိင္းမွဴးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္မွ အရန္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့အထိ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမွတ္တမ္းမ်ားအား စိစစ္ခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမတစ္ခုလုံး၏ စစ္ဆင္ေရး၊ နယ္ေျမလုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အထက္ဌာနမွ ခ်ျပသတင္းမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအပါအ၀င္ မူလ တုိင္းမွဴးတစ္ဦး၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား အေပၚ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားတြင္ သာမန္အခ်ိန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းခ်က္ မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား အမ်ားစုႏွင့္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အပါအဝင္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ လူအုပ္စုႀကီးမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အပါအဝင္ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အင္အားသံုး၍ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈအေပၚ သတင္းလက္ဦးမႈ ရယူ၍ လုိအပ္သလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းျခင္း၊ ခ်ျပသတင္းအေပၚ လက္ေအာက္ခံ တပ္၊ ရဲ၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈအားနည္းျခင္း၊ လက္ေတြ႕အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တပ္၊ ရဲမ်ားအား လုိအပ္သလုိ အခ်ိန္မီအကူအညီရရွိေရး၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စီမံႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီမံရန္ အားနည္းျခင္း စသည့္အေရးေပၚအခ်ိန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈ၌ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စိစစ္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အရန္အင္အားစာရင္း တင္သြင္းထားသည့္ ၾကည္း ၁၉၅၇၁ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္စုိးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ ယေန႕တြင္ တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ပယ္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
၄။ အလားတူ အဆုိပါျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး(ၾကည္း) မွ စစ္ဆင္ေရးအထူး အဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၌လည္း အထက္ဌာနမ်ား၏ မူဝါဒမ်ားကုိ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားမႈအေပၚ စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ အထုိက္အေလ်ာက္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ အရာရွိႀကီး၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ မူလ ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္မွ အျခားတာဝန္တစ္ခုသုိ႕ လႊဲေျပာင္းထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ေသာ္လည္း အရာရွိႀကီးအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးပုိမုိအားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈအပုိင္းတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ထပ္မံေတြ႕ရွိရၿပီး၊ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ျပလာသျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕
Share it:

Article

Human Right

Military

Myanmar

News

Opinion

Political

Post A Comment: