တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံ

Share it:


ေဌးေဌး
မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္ နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾက ညာခ်က္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၆၂ ပုဒ္မခြဲ(ဌ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁)၊(၂)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅ဝႏွင့္ ပုဒ္မ ၂၅၉ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ယင္းစာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာ တိုင္း ေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား သည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ခံၾကရသျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိတာဝန္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ထံ အသိေပးတင္ျပၿပီး သေဘာတူညီခ်က္၊ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပါရွိသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခ် မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္ျခင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အခ်က္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အစိုးရ မွ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
''ဒါက ဘာေၾကာင့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ရတယ္ဆိုတာကို အစိုးရက မီဒီယာေတြကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္တာေတြလဲ မရွိတဲ့ အတြက္ ခန္႔မွန္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေၾကညာခ်က္ ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က အေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့ ကိစၥေတြကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းပဲ။ တိုင္း ေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေတြဆို တာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထံုးလိုေခ်၊ ေရလိုေႏွာက္ဆိုၿပီး သိေနရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီလို မ်ဳိးထုတ္ျပန္တာ မေတြ႕မိပါဘူး။ အခုဟာက အမွားအယြင္းရွိလို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္း ခ်က္ေတြရွိလို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ၾကပါလို႔ ေျပာ ၾကတယ္လို႔ မွတ္ယူလို႔ရတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ေထာက္ ျပသည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအဖို႔ သိရွိ ၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးေနက်ကိစၥ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမ ၂၉ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ယခု ကဲ့သို႔ အထူးတလည္ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့ျခင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအား သတိေပးခ်က္တစ္ခုဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထင္သာျမင္သာေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သလို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ သတိေပးရေလာက္ သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ဳိး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းမွာ လုပ္ ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အား နည္းခ်က္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္သာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးထား ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆိုသည္။
အစိုးရမွ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္း၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုးကို ျပရမည္ဆိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။ တျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားမွာ ေတြ႕ရမႈနည္းပါးၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ စီမံ ကိန္းေကာ္မတီ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ မွ ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လႊတ္ ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းမ်ား ရိွေနသည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အခ်ဳိ႕က မၾကာခဏ ေဝဖန္ေျပာၾကားေလ့ ရိွခဲ့သည္။
မၾကာခင္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ အခ်က္အလက္ျပည့္ စံုမႈ မရိွျခင္း၊ ေလ့လာခ်ိန္ လံုေလာက္စြာမေပး ျခင္းမ်ားရိွခဲ့သည္ဟုဆိုကာ အစိုးရအေပၚ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။
''ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း အေၾကာင္းအရာ အေသး စိတ္ကို အသိမေပးဘဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းခံျခင္းဟာ တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္လုပ္တာ ပဲ''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ကိုေနဘုန္းလတ္က ေမ ၁၄ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကလည္း ''တင္ခ်င္တဲ့ ကိစၥကိုသာ တင္တယ္။ မတင္ခ်င္တဲ့ စီမံကိန္း ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ကို တင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ေတာင္ မရွိဘူး။ ျပည္သူအတြက္၊ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိၿပီး တြက္ေျခကိုက္မႈ ရွိမရွိကုိ ကြၽန္မတို႔ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြ တင္ေပးလိုက္တဲ့ ကိစၥေတြကို တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမဟုတ္ ရင္ေတာင္ ေျခာက္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ေတာ့ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဝတၱရားရွိပါတယ္''ဟု ီDVB ႐ုပ္သံႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ-၂၅၁တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္အစိုးရ သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မဆန္႔က်င္ ေစဘဲ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စီမံကိန္း မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၿမိဳ႕ ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရက လႊတ္ ေတာ္သို႔ အသိမေပးဘဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈမ်ား ရိွေနခ့ဲသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕စီမံကိန္းမ်ား သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မူကုိ ေက်ာ္လြန္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ား ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခ့ဲ သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ႏွင့္သာ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ဆိုပါက စီမံကိန္းလုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ သေဘာထား ရယူမည္ဟုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ကတိျပဳခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ထိုသို႔ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ေပၚလာ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္ ဟုလည္း ယူဆသူမ်ား ရိွေနသည္။
''ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြသည္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ ျပဳခ်က္ မရဘဲနဲ႔ ငါ႔ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ ေရာက္ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဒီလိုကိစၥေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ ရြက္ဖို႔ သတိေပးခ်က္လဲ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္''ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တစ္ခုတည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရိွေနေသးသည္။
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ မဂၢါဝပ္ ၁၂၈ဝ ထုတ္ လုပ္မည့္ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တည္ေဆာက္ရန္ Toyo Thailand Company Limited (TTCL) ကုမၸဏီႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ဆန္းစစ္နား လည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ မွ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဇယား(၁) ႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ဥပေဒ ပုဒ္မ(၈)အရ အႀကီးစား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိၿပီး ၃ဝ မဂၢါဝပ္အထိသာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ျပည္ နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ MoU ထိုးခဲ့ျခင္းသည္ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးမင္းေအာင္ကိုလည္း တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မသင့္ဟုဆိုကာ ဇန္နဝါရီ ၂ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏အေရး ေပၚအစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။
၄င္း သည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ အႏိုင္ရ ရွိခဲ့ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တိုင္ၾကားခဲ့မႈတြင္ စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ ေတာ္၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ဂြ စသည့္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ေစ်းသစ္ငါးခု ေဆာက္လုပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ တင္ဒါေခၚ ယူ၍ ကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည့္ အခ်က္လည္း ပါဝင္သလို ေမာင္ေတာေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခ်ေပးေသာ ဘ႑ာေငြမ်ားအား ေဒသအတြက္ အနည္းငယ္မွ်သာသံုးစြဲၿပီး ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ကူးတို႔ကိစၥအပါအဝင္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ¤င္းအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၆ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ဝႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅တို႔ျဖင့္ပါ တာဝန္ မွ ရပ္စဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားတြင္ သမၼတ႐ုံးမွ စာထုတ္ျပန္ရေလာက္ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ရမႈမွာ လြန္စြာနည္းပါး ေနေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းသို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထြက္ ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအခ်ဳိ႕၏ လုပ္ကိုင္မႈက ပံုစံလြဲမွားေန ျခင္းအေပၚ သတိေပးထိန္းညိႇရာေရာက္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ေျခ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွေနျခင္း ကို ျမင္သာေစသည္။
''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးဆိုေတာ့ တိုင္းေဒသ ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ ၁၄ခုကို ၿခံဳၿပီးၾကည့္ေနတာကိုး။ အန္ကယ့္ရဲ႕အျမင္အရ ေျပာရရင္လဲ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထုတ္ဖို႔လိုတဲ့ အေနအထားကို ျဖစ္ေနလို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့သေဘာပဲ''ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ဘ႑ာ ေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္ အမွန္တြင္ ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ရန္ပင္ မလိုဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တာဝန္ရိွသူ မ်ားက ယခင္ကတည္းက သိရိွနားလည္ထား ရမည္႔ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ¤င္းက ဆိုသည္။
''ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ သမၼတေတြ၊ ဒုတိယသမၼတေတာင္ မေျပာနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ႐ိုး႐ိုးေတာင္ ဒီ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ႔မယ္ဆိုၿပီး က်မ္းက်ိန္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ေျပာစရာေတာင္မလိုတာကို ထပ္ၿပီး ေတာ့ ထပ္ထြက္လာတာက အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနလို႔ပဲလို႔ ျမင္ပါတယ္''ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့သည္။
Share it:
Next
Newer Post
Previous
This is the last post.

Political

Post A Comment:

0 comments: