ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေပၚမွ ႏုိင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္

Share it:

ေမာင္ခိုင္ခန္႔(အမ်ိဳးသားစာေပဆု)


ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္  Ms. Christine Schraner Burgener သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထမအႀကိမ္ တရားဝင္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဇြန္ ၁၂ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ လာေရာက္စဥ္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္သည္။ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စား လွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၈ ရက္ ေမာင္ေတာခရီးစဥ္ တြင္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျမန္မာနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အနီး တရားမဝင္ တဲထိုးေနထိုင္သည့္ ဘဂၤါလီ မ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းမွာ ယင္းတုိ႔ အား အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္း အနီး ေနထုိင္ခြင့္မရွိေသာေနရာတြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝဝ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ နယ္နိမိတ္ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ တရားဝင္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ (ARSA)မ်ား ေရာေႏွာဝင္ေရာက္ေနထုိင္ ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးေပး ရန္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္ရင္း မွဴးအဆင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္ျခား ေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲမွဴးမွ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။

 ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအစုိးရထံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားကိစၥအား ျမန္မာဘက္မွ တရားဝင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။သုိ႔တုိင္ ျမန္မာပိုင္နက္ နယ္စပ္မ်ဥ္းေပၚတြင္ တဲအိမ္မ်ားထုိး တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာသည္။ ျမန္မာပိုင္နက္ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးႏွင့္ လြန္စြာ နီးကပ္စြာ လူေနတဲမ်ား ထုိးလာသည္။  

ယင္းေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေပးေန သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးမႈမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအား ကန္႔ကြက္ ၍မရဟု ဆုိသည္။ 

ထုိ႔အတူ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းတြင္ စီစီတီဗီြကင္မရာ ေလးလုံးႏွင့္ ဆုိလာမီးတုိင္ ၁ဝ တုိင္ တပ္ဆင္ ထားသည္။

ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္လာျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံနယ္ေျမအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္သတင္းယူျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကုိ ေျပာေျပာင္တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ေန ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ရြာမ်ား တည္ေဆာက္ ျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အတြက္ စာခ်ဳပ္ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားေနျဖင္‌့ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅ဝ အကြာဇုန္အတြင္း မည္သည္‌့အေဆာက္အအံု မွ် ေဆာက္လုပ္ခြင္‌့မရွိဟု ကန္႔သတ္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားရွိပါက ျပန္ ဖ်က္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ 

ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ နယ္နိ မိတ္မ်ဥ္းအထိ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္ နိမိတ္မ်ဥ္းမွ ေပ ၁၅ဝ အကြာတြင္ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာသည္ ၿခံစည္း႐ိုးေရွ႕ ေပ ၁၅ဝ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း သြယ္တန္းထားသည့္ေနရာ အထိ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင္‌့မျပဳသည့္ေနရာတြင္ အလိုအ ေလ်ာက္ လူေနထိုင္မႈကိုလည္း တားျမစ္ထား သည္။ ထုိ႔အတူ အေဆာက္အအံု မေဆာက္ရ ဇုန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအထိေနရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူဦးေရ တုိးပြားလာမႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ေထာက္ခံအားေပးသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး လူမေနထုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လူမ်ားေနထုိင္ျခင္း ျပဳသကဲ့သုိ႔ အေဆာက္အအံုမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္လာျခင္းသည္ ကုလသမဂၢစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ေစသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ စာခ်ဳပ္ကုိလည္း မလုိက္နာရာ ေရာက္ေပသည္။

အိႏိၵယႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔၏ ေထာက္ လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ ျမန္မာ-ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း(Boundary Line) ျမန္မာနယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ဒီးမိုဟာမက္သည္ အစြန္း ေရာက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕(ARSA)ကို အျပည့္အဝေထာက္ခံသူျဖစ္သည္။ ယင္းသုိ႔ ၿခံစည္း႐ိုးအနီးတြင္ ေနထိုင္ျခင္းမွာ ျမန္မာ အစိုးရအား ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား တရားဝင္ ရွင္းလင္းလွ်င္ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈကင္းမဲ့ျခင္း ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း စသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအား ပုိမုိရရွိ ေစရန္ ခြင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေထာင္ ေခ်ာက္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းအနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္ ျခမ္းတြင္ စီစီတီဗီြကင္မရာေလးလုံးႏွင့္ ဆုိလာ မီးတုိင္ ၁ဝ တုိင္ တပ္ဆင္ထားသည္မွာ ႐ိုး သားမႈမရွိသည္မွာ ေသခ်ာသည္။

ထုိ႔နည္းတူစြာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရအေန ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူ မ်ားအား ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းဆုိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ INGO ၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအရ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈကုိ ခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ေျပာသည္။ 

ယင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေန ျဖင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္နိမိတ္ သေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ပါ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္း (Boundary Line)အနီး လူမေနထုိင္ရန္ႏွင့္ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းအသီး သီးမွ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအစုိးရထံသုိ႔ တရားဝင္စာ ျဖင့္ ေပးပုိ႔ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ သံတမန္နည္းလမ္း အရ ေတြ႕ဆုံေခၚယူကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ ကုလ သမဂၢသုိ႔ စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစည္းအေဝး တြင္ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း တရားဝင္ တင္ျပ ျခင္းတုိ႔ကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူမ်ားအား ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္ လည္လက္ခံလ်က္ရွိသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ျမန္မာ အစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္လက္ခံသည္။ သုိ႔ ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးသူမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တရားဝင္ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ မ်ဥ္းအနီး ေနထုိင္သူမ်ားအား လက္ခံခြင့္ျပဳထား သည့္ ႏုိင္ငံေရးေထာင္ေခ်ာက္အား သတိျပဳ ေနရျပန္သည္။ ေၾကာက္ေနရျပန္သည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ လူသားျဖင့္ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားသည့္ ေထာင္ေခ်ာက္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဥပေဒမ်ား၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ ကန္႔ သတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ၿဖိဳဖ်က္၊ ဖ်က္သိမ္း၊ ရွင္းလင္းရမည္သာျဖစ္ ေပသည္။               

#yangontimesjounral #YangonMediaGroup
Share it:

Article

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: