ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာ ေရးဥပေဒ ၂၀၁၈ ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လက္မွ တ္ေရးထိုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္း

Share it:

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၈-ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုႏွစ္)ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဇြန္ ၂၈ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဥပေဒသည္ အနာဂတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆုံး စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကိုေမာင္း ႏွင္သြားမည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္၏သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ သစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။ဇြန္ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ(၂၀၁၈ ခုႏွစ္)အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနား ကိုျပဳလုပ္ရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အထက္ ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

""ဒီဥပေဒကို ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြၽႏု္ပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးလိုက္သည္ဆိုတဲ့ ဇြန္ ၂၈ ရက္ကေန ဥပေဒအာဏာ သက္ေရာက္မႈဟာ စတင္သြားေတာ့ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥနယ္ပယ္အသီးသီးကိုကို ေဆာင္႐ြက္ၾကရေတာ့မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပေဒကို စနစ္တက်လက္ မွတ္ေရးထိုးၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုအပ္ ႏွင္းလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ တိုင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႕အစည္းဝန္ မ်ား၊ တာဝန္ယူထားတဲ့ဌာနဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးက ဒီဥပေဒနဲ႕အညီ  ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ကိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ပါလို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္"" ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နည္းဥပေဒမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သာ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရန္ မလိုေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ေရးဆြဲၿပီး စီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေျပာသည္။အဆိုပါဥပေဒႏွင့္အညီထိန္း ညွိကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္စိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ေစရန္ လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ ႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ဌာနဆိုင္အသီးသီးႏွင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္လွ်င္ ယင္း ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္သြား ၾကရေတာ့မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးဥပေဒ(၂၀၁၈ ခုႏွစ္)နိုင္ငံ တကာမွ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက စိတ္ဝင္စားသည့္အတြက္ ယင္း ဥပေဒကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပါ ျပ႒ာန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါဥပေဒတြင္ တာဝန္ခံ အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး ဌာနႀကီးသုံးခုက ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကိုထိန္းညွိသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒသစ္သည္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ/သားမ်ားအတြက္ ပို မိုေကာင္းမြန္ေဆာင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထိေရာက္မည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးနိုင္မည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္ လာျခင္းေၾကာင့္

ျပည္သူမ်ားအတြက္ လက္ငင္းအက်ိဳးရွိနိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွတြဲဖက္ အတြင္းေရးမႉး ဦးသန္းက ေျပာသည္။အဆိုပါဥပေဒျဖစ္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီမွတာဝန္ရွိသူမ်ား အစည္း အေဝးအႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိုင္းခဲ့ၾကၿပီး စင္ကာပူ ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတို႔၏ စည္ပင္သာ ယာဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာေဆာင္ ႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဇြန္ ၂၇ ရက္က ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္လုံးကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ၃၁ ခန္း၊ အပိုဒ္ ၃၃၇ ခုပါ ဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

TTMT
#Democracytoday
Share it:

Headlines

LocalNews

Myanmar

News

Political

Post A Comment:

0 comments: