ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဘးဒုကၡအေပါင္းမွ ကယ္တင္ျခင္းေဆးစြမ္းေကာင္းဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္တင္သြင္းသည့္ စည္း႐ံုးေရးအစီရင္ခံစာ၌ေဖာ္ျပ

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဖိစီးႏွိပ္ စက္ေနသည့္ ေဘးဒုကၡအေပါင္း မွ ကယ္တင္ျခင္းေဆးစြမ္းေကာင္း ဟု ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႕မွ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာပါတီညီ လာခံတြင္ တင္သြင္းသည့္ စည္း႐ံုး ေရးအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ ရာညီလာခံ ပထမရက္ကို ဇြန္ ၂၃ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းညီလာခံသုိ႔တင္သြင္းသည့္ စည္း ႐ံုးေရးအစီရင္ခံစာအား ပါတီဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ေဒါက္ တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဖတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ အဓိကက်ေသာဦးတည္ခ်က္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုအေျခခံေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေသြး စည္းညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုထူေထာင္ေရးျဖစ္ၿပီး ယင္း ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႏွစ္ ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ၾကာ သက္ဆိုး ရွည္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးျဖစ္ ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္၌ တည္ၿငိမ္ဝင့္ ၾ<ြကားစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပဓာနေသာ့ခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ဆက္ လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ (၂၁) ရာစုပင္လံု သည္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိ ပကၡမ်ားျဖင့္ က်ိန္စာသင့္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကယ္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ားအတြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ထက္ လြန္ကဲေနသည့္ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ ႀကိဳး စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သံသယ ႏွင့္ အာဃာတတရားမ်ား ကာဆီး ပိတ္ဆို႔ေနမႈကို ေဖာက္ထြက္ရန္၊ အတိတ္၏ဥပါဒါန္မ်ားကို ရွင္း လင္းရန္ မဆုတ္မနစ္ လံု႔လျပဳၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ အေျခခံတန္ဖိုး ႏွင့္ ဘဝအျမင္မ်ားအား အေလး အနက္ျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရာတြင္ သီးျခားအေျခ အေနမ်ား၊ မတူျခားနားသည့္ခ်ဥ္း ကပ္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိေန ၾကသည္ကိုလည္း နားလည္ေပးၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

HWA/DemocracyToay
Share it:

Article

LocalNews

Myanmar

News

NLD

Political

Post A Comment: