ျမန္မာစစ္ဖက္ထိပ္တန္း အရာရွိ ၁၃-ဦးကို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ နိဳင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ေျပာဆို။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းအရာရွိၾကီး ၁၂-ဦး အမည္မ်ားေဖာ္ျပ။

Share it:

ျမန္မာစစ္ဖက္ထိပ္တန္း အရာရွိ ၁၃-ဦးကို ဘဂၤလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ နိဳင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ေျပာဆို။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းအရာရွိၾကီး ၁၂-ဦး အမည္မ်ားေဖာ္ျပ။
*****************************************

((( Amnesty International., 27 June 2018. “Myanmar: Military top brass must face justice for crimes against humanity targeting Rohingya “ ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏွဳတ္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)))

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ဘဂၤလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္ လူသတ္ျခင္းျခင္း၊ မုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼႏွင္ထုတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ျပစ္မွဳ႔ ၉- မ်ိဳး က်ဳးလြန္ၾကရာ၌တာ၀န္ရွိေသာ အဓိက ထိပ္တန္းစစ္ဖက္ထိပ္တန္းအရာရွိၾကီး ၁၃-ဦး၏ အမည္ကို နိဳင္ငံတကာလြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ယေန႔အစီရင္ခံသည္။ က်ဴးလြန္မွဳ႔ ကြင္းဆက္၌ အမိန္႔ေပးရာ၌ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ နိဳင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခံုရံုးတို႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ယခုကဲ့သို႔ အစီရင္ခံျခင္း ျဖစ္သည္ဆို၏။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး မင္းေအာင္လွဳိင္ နွင့္ အျခားေသာ အရာရွိၾကီး ၁၂-ဦးတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ဖ်ားတြင္ ဘဂၤလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ၌ လူမ်ိဳးသုတ္သင္မွဳ႔ကို က်ဴးလြန္ရာ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း နိဳင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ (Amnesty International ) က က်ယ္ျပန္႔ ခိုင္မာေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားစုေဆာင္းထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

နိဳင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ရွည္လွ်ားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ေျမာက္ဖ်ားပိုင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇ၀တ္မွဳ႔မ်ား က်ဴးလြန္ရာ၌ စစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို နိဳင္ငံတာရာဇ၀တ္ခံုရံုးသို႔ လႊဲေျပာင္း၍ စစ္ေဆး တရားစြဲဆိုရန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

( အစီရင္ခံစာမွာ A4 Size ၇-မ်က္ႏွာမွ် ရွည္လွ်ားပါသျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ )

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/myanmar-military-top-brass-must-face-justice-for-crimes-against-humanity-targeting-rohingya/
Share it:

Article

Crime

Headlines

Human Right

LocalNews

Military

Myanmar

News

NLD

WorldNews

Post A Comment: