ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အလြန္ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ ဘယ္လိုု ေရြးခ်ယ္မလဲ.. သတင္းသုုံးသပ္ခ်က္

Share it:
 သတင္းသုုံးသပ္ခ်က္
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အလြန္ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ ဘယ္လိုု ေရြးခ်ယ္မလဲ
By သာလြန္ေဇာင္းထက္(ေခတ္သစ္သတင္းေအဂ်င္စီ)
min%2Bag%2Bhlaing
စစ္တကၠသုုိလ္ အပတ္စဥ္ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ 
moe%2Bmyint%2Btun
ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မုုိးျမင့္ထြန္း ( စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း)) ညာအစြန္


mya%2Btun%2Boo
စစ္တကၠသုုိလ္ အပတ္စဥ္ ၂၅ ေက်ာင္းဆင္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး( တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး)

myo%2Bzaw%2Bthein
စစ္တကၠသုုိလ္ အပတ္စဥ္ ၂၈ ေက်ာင္းဆင္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးေဇာ္သိန္း( ယခုု ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကစထမွဴး)

soe%2Bwin
စစ္တကၠသုုိလ္ အပတ္စဥ္ ၂၂ ေက်ာင္းဆင္း ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုုိး၀င္း
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ ေသာ္ လည္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထိ တပ္ခ်ဳပ္တာ၀န္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္မည္ ဟုု တပ္မေတာ္က သတင္း ထုုတ္ျပန္ ခဲ့ရာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အလြန္ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ တဦး မည္သုုိ႔ ေရြးခ်ယ္ မည္နည္း၊ မည္သူက တပ္ခ်ဳပ္သစ္ အတြက္ အလားအလာေကာင္းေနသနည္း ဆုုိသည္ကိုု ႏုုိင္ငံေရး အသိုုင္းအ၀ုုိင္းက စိတ္၀င္တစား ေမးခြန္းထုုတ္ၾကသည္။
၁၉၅၆ ခုုႏွစ္ ဇူလုုိင္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေမးဖြားခဲ့ေသာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ရာထူး ရရွိခဲ့သည္။ တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္စဥ္က ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာထူးအဆင့္သာရွိေနေသးသည့္ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။
ဗိုုလ္သင္တန္းအပတ္စဥ္ ၁၈ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္သည့္ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရျမင့္ေအာင္ကုုိ ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ဗိုုလ္ သင္တန္း အပတ္စဥ္ ၁၉ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ေသာ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကိုု တပ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ဗိုလ္သင္တန္း အပတ္စဥ္ ႀကီးစဥ္ငယ္လုိက္ မဟုတ္ဘဲ ထုုိအခ်ိန္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ ေရး ဦးစီး ခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းဦးသန္းေရႊ၏ ယုံၾကည္မႈ၊ နီးစပ္မႈရွိသူကိုသာ တာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ သည့္ ပုုံစံပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အသက္ ၆၀ ျပည့္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုုတပ္ခ်ဳပ္တိုု႔သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏုုိင္ သည္ဆုုိေသာ ညႊန္ၾကားလႊာ တစ္ရပ္ ထုုတ္ျပန္ၿပီး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုုိ ဆက္ လက္ တပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
ယင္းသုုိ႔ ခြင့္ျပဳမႈသည္ ဖြဲ႕စည္း ပုုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏုုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ထက္စာလ ွ်င္ ထူးျခား ေသာ သဘာ၀ရွိေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ပုုဒ္မ ၂၉၁ တြင္လည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ ဥပေဒမ်ားအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္သည္ဟုု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ရွင္းလင္း ေျပာဆိုုခဲ့သည္။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္မွစတင္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး အသက္ ၆၅ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ၂၀၂၁ခုုႏွစ္ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
တပ္ခ်ဳပ္သစ္ မည္သုုိ႔ ေရြးၾကမည္နည္း
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၄၂ တြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ(ကာ/လုုံ) ၏ အဆုုိျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုု ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး ရမည္ဟုု ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရအဖဲြ႕ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၆ (က) တြင္လည္း ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ အဆုုိျပဳ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကုုိ ခန္႔ထား ရမည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရ အဖြဲ႕ ဥပေဒ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကုုိ ခန္႔အပ္ေရးသည္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။
သုုိ႔ရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု မူ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေနရာ မည္သုုိ႔ေသာ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ျပည့္စုုံသူကုုိသာ တပ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ရမည္ဆုုိေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္လုုိအပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ဆိုုသည္။
“ကာလုုံ အဆုုိျပဳ ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔ သမၼတက တပ္ခ်ဳပ္ကုုိ ခန္႔အပ္ရမယ္ဆုုိေပမယ့္ ဘယ္လိုု အရည္အခ်င္း သတ္ မွတ္ ခ်က္ဆုုိတာလည္း မပါလာဘူး။ ဒါက ဥပေဒ တစ္ရပ္ ထပ္ၿပီး လိုုေနေသးတယ္ဆုုိတာျပတယ္။ ဥပမာ ဆုုိပါ ေတာ့ သမၼတ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုုိရင္ သမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပတယ္။ ၀န္ႀကီး ဆုုိရင္လည္း ၀န္ႀကီး အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္ခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္မယ္ ဆုုိရင္ေတာ့ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္” ဟုု ဦးရဲထြန္းက ဆုုိသည္။
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ ၊ ဒုုတိယသမၼတ ၂ ဦး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး၊ ႏုုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး စုုစုုေပါင္း ၁၁ ဦး ပါ၀င္သည္။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ လက္ထက္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္း တခုုကိုု လႊတ္ေတာ္သုုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုုန္ခါနီးျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒၾကမ္းကုုိ မေဆြးေႏြး ေတာ့ဘဲ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆုုိပါ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ၏ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္မ်ား၊ ကာ/လုုံေကာင္စီအတြင္း မဲခြဲဆုုံး ျဖတ္နည္းမ်ား ပါ၀င္ရာ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ခန္႔ထားေရး ကိစၥမ်ားပါ တုုိက္ရုုိက္ ပတ္သက္ လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဥပေဒဆုိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုုိ လႊတ္ေတာ္ ၿပီးခါနီးမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ ဘက္ကေနတင္လာတယ္။ တင္လာ တဲ့အခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ သက္ တမ္း လည္း ကုန္ခါနီးခ်ိန္လည္းျဖစ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ပထမအႀကိမ္မွာ မစဥ္းစားေတာ့ဘဲနဲ႔ ဆုိင္းထား လုိက္တာေပါ့ဗ်ာ၊ အဲ့ဒီမွာ သတိထား မိတဲ့ အခ်က္က အဓိကဘာလဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အစည္းအေ၀းမွာ သမၼတက မဲေပးခြင့္မရိွဘူး။ မဲတူ ေနတဲ့အခါ သမၼတ အဆုုံးအျဖတ္ေပးရမယ္ဆိုုတာမ်ဳိး ပါတယ္” ဟုု ဦးရဲထြန္းက ဆုုိသည္။
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ အဆိုုျပဳ ခန္႔အပ္မႈတြင္ သမၼတ ၾသဇာခ်ဲ႕ထြင္ အတည္ျဖစ္ႏုုိင္ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ အရပ္သားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ကုုိ ထားရွိႏုုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုုိသည္။
“အခုု ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းကုုိ ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနသလား၊ မေဆြးေႏြးဘူးလားဆုုိတာ ေသခ်ာမသိဘူး။ ဒါေပမယ့္ NLD အမတ္အမ်ားစုု လႊတ္ေတာ္မွာရွိေနတာမိုု႔ တပ္ခ်ဳပ္ခန္႔ထားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းလင္းတဲ့ ဥပေဒ ဖြင့္ဆုုိခ်က္ ေတြ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ အရပ္သားသမၼတရဲ႕ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္အာဏာ ပုုိႀကီးလာမွာပဲ” ဟုု သူက ဆက္ေျပာသည္။
အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေစာႏုုိင္က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းကိုု လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္စုုံတစ္ရာ ေဆြးေႏြးမႈပင္မရွိေသး ဟုုဆိုုသည္။
စီနီယာလား၊ နီးစပ္မႈလား
တပ္ခ်ဳပ္သစ္ေရြးခ်ယ္ထားႏုုိင္ေရး အဓိကက်သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုုံၿခဳံေရး ဥပေဒၾကမ္း မရွိေသးသည့္တုုိင္ တပ္ခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ မည္သူကုုိ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္နည္းဆုုိေသာ ေမးခြန္းထုုတ္မႈမ်ားက တပ္အသုုိင္းအ၀ုုိင္းတြင္လည္း ရွိေနသည္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ကုုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ နီးစပ္မႈ ပုုံစံမ်ဳိးျဖင့္သာ တပ္ခ်ဳပ္သစ္ကုုိ ေရြးခ်ယ္မည္ဟုု စစ္ဘက္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကဆုုိၾကသည္။
“စီနီယာဆုုိတာက Rank(ရာထူး) ကိုု ေက်ာ္လိုု႔မရဘူး။ ကုုိယ့္ထက္ ဂ်ဴနီယာ ျဖစ္ ေပမယ့္ လည္း ရာထူးႀကီးလာရင္ေတာ့ အေလးျပဳရတာပဲ။ ဂ်ဴနီယာေပမယ့္ ရာထူးႀကီး တဲ့သူက စီနီယာရာထူးငယ္ေနသူကုုိ အကုုိႀကီးလိုု႔ ေလးစားသမႈနဲ႔ ေခၚခ်င္ေခၚမယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ စီနီယာ ဆုုိတာက Rank ကုုိ ေက်ာ္လုုိ႔ကိုုမရဘူး” ဟုု စစ္ဘက္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ အၿငိမ္းစား ဗိုုလ္မွဴး ေဒါက္တာေအာင္မ်ဳိးက ေျပာသည္။
ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ၏ တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာႏုုိင္ေဆြဦးက တပ္ခ်ဳပ္ သစ္ ေရြးခ်ယ္မႈပုုံစံသည္ စီနီယာအပတ္စဥ္အတုုိင္းမဟုုတ္ဘဲ ထက္ျမက္သူကုုိသာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ဟုု ဆုုိသည္။
“ ဘယ္သူဆိုုတာ ေျပာဖုုိ႔ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္ခ်ဳပ္က သင့္ေတာ္သူလုုိ႔ ထင္တဲ့သူကုုိပဲ တပ္ခ်ဳပ္ ရာထူး ေပးပါလိမ့္မယ္” ဟုု ေဒါက္တာႏုုိင္ေဆြဦးက ဆိုုသည္။
စစ္ဘက္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ ေဒါက္တာေအာင္မ်ဳိးက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ၂၀၂၅ ခုုႏွစ္အထိ တပ္ခ်ဳပ္ရာထူးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ပုုံေၾကာင္း၊ ၂၀၂၅ ေနာက္ပုုိင္း တပ္ခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္ လက္ရွိ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က စီမံ ျပင္ဆင္လိမ့္မည္ဟုု သုုံးသပ္သည္။
“အရင္ကတည္းက ဘယ္သူၿပီး ဘယ္သူတက္မယ္ဆုုိတာ တုုိင္ ပင္ၿပီး Line up လုုပ္ထားခဲ့ပုုံပဲ။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက Line Up လုုပ္ထားခဲ့ၿပီးသားလိုု႔ က်ေနာ္က ျမင္တယ္။ ၂၀၂၅ အထိ သူ လုုပ္ထားခဲ့ပုုံရတယ္။ ၂၀၂၅ အလြန္ တပ္ခ်ဳပ္ ရာထူး အတြက္ကေတာ့ လက္ရွိ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကပဲ Line Up လုုပ္မွာေပါ့” ဟုု ေဒါက္တာေအာင္မ်ဳိးက ေျပာသည္။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး တပ္ခ်ဳပ္သစ္ ျဖစ္မလား
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္ အျဖစ္ေရပန္းစားေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမထြန္းဦးသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဇြန္လေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အဆင့္ ရာထူး တုိးျမွင့္ခံခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကတည္းက စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ၾကည္း) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လတြင္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး တုုိးျမွင့္ခံရၿပီး တပ္မေတာ္ၾကည္းေရေလ ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴးရာထူးျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ နံပါတ္ ၃ အဆင့္ရွိ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးကုုိ ၁၉ ၆၁ ခုုႏွစ္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားၿပီး စစ္တကၠသိုလ္ အပတ္စဥ္ ၂၅ ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ သေဘာက်ခဲ့ သည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္အရာရွိ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးသည္ အမွတ္(၁၀၁) ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္ တပ္မမွဴး၊ စစ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဴပ္ တိုင္းမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ကရင္လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစေရး စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သူတဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ဘက္အသုုိင္းအ၀ုုိင္းမွ သိရွိရသည္။
ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦးႏွင့္အတူ အလားအလာရွိေသာ အနာဂတ္ တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ဳိးေဇာ္သိန္း၊ ဒုုတိယဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မုုိးျမင့္ထြန္းတုုိ႔သည္လည္း အနာဂတ္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပုုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ထင္ေၾကးေပး မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စုုံစမ္းသိရွိရသည္။
(၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ထုုတ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည္)
Share it:

Article

Military

Myanmar

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: