ကမၻာ့အင္အားၾကီးနိဳင္ငံ ၅၀ တြင္ ျမန္မာ အဆင့္ ၅၀ သို႔ ေရာက္ရွိဟုု အေမရိကန္ သတင္းႏွင့္ နိဳင္ငံတကာေရးရာအစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပ

Share it:


- ကမၻာ့ အင္အားအေကာင္းဆံုးနိဳင္ငံမ်ားကို အဆင့္သတ္မွတ္ေသာအခါ အင္အားဆိုသည္မွာ အဆိုပါနိဳင္ငံ ရမွတ္၏ ၇-ရာခိုင္ႏွဳန္းပါ၀င္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သတင္းႏွင့္ နိဳင္ငံတကာေရးရာအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္ဟု News Week က ယေန႔ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ အင္အားဆိုသည္ကို မည္ကဲ့သို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမည္နည္း။ အခ်ိဳ႔က စစ္အင္အားဟု ေျပာၾကျပီး အခ်ိဳ႔ က စီးပြားေရးေတာင့္တင့္ခိုင္မာမွဳ႔ဟု ဆင္ေျခေပးၾကပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံအေပၚ ဆီေလွ်ာ္ေသာ အဆင့္သတ္ မွတ္ရန္အတြက္ တိုင္းတာနည္းမ်ိဳးစံုရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

#ေခါင္းေဆာင္။ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံတြင္ အင္အားေတာင့္တင္း၍ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိဳင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္လိုအပ္သည္။

#စီးပြားေရးၾသဇာ။ ေငြသည္ကမၻာ၌ တြင္က်ယ္သည္။ အျခားနိဳင္ငံမ်ားအား ေျပာစကားနားေထာင္လာေစမည့္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

#နိဳင္ငံေရးၾသဇာ။ အျခားနိဳင္ငံမ်ား ရိုေသခန္႕ညားေစမည့္ ကုလသမဂၢတြင္ ဆီေလွ်ာ္ေသာ ေနရာရရွိမွဳ႔၊

#ခိုင္မာေသာနိဳင္ငံတကာမဟာမိတ္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳေစသည္။

#ခိုင္မာေသာစစ္ေရးမဟာမိတ္။ အကယ္၍ စစ္ျဖစ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ စစစ္တိုက္တိုက္ရန္အသင့္ရွိမွဳ႔မွာ နိဳင္ငံတိုင္းအတြက္ လိုအပ္သည္။

ထိုအခ်က္ ၅-ခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားအေကာင္းဆံုးနိဳင္ငံ ၅၀ ကို ေရတြက္နိဳင္သည္ဟု အေမရိကန္ သတင္းႏွင့္ နိဳင္ငံတကာေရးရာအစီရင္ခံစာက ဆိုပါသည္။ ဤတြင္ ထိပ္တန္း ၁၀- နိဳင္ငံမွာ ထိုအဆင့္မ်ိဳးရၾကသည္ကို အံ့ၾသရန္မရွိေခ်။

ေဖာ္ျပသမွ်အားလံုးတြင္ ပထမ ၃- နိဳင္ငံမွာ စစ္ေရးအသံုးစားရိတ္တြင္ လက္ၾကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ပထမရ၍ မည္သူမွ် ဆုမေပးေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ အေမရိကန္သည္ ဗိုလ္စြဲေလသည္။ နိဳင္ငံတကာအကူအညီမ်ား ဗံုးေပါလေအာ ေပးကမ္းနိဳင္ျပီး အထင္ၾကီးေလာက္ေသာ စီးပြားေရးရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႔ ၈-နိဳင္ငံ ၉-နိဳင္ငံ ခန္႔မွာ ၄င္းတို႔၏ တစ္ဦးခ်င္းေငြသံုးနိဳင္အားထက္ပို၍ စစ္ေရးအသံုးစားရိတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ထက္ ပိုသည္။

အထူးသျဖင့္ နိဳင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ အင္အားသတ္မွတ္ရာတြင္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ရွိျခင္းကို အေလးထားရမည္ျဖစ္သည္။ နိဳင္ငံ ၂၀-ခန္႔အတြက္ ယခုအဆင့္မ်ိဳးရရွိသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ အျခားနိဳင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္သည္။ ထိပ္ပိုင္း ၆-နိဳင္ငံတြင္ ၄-နိဳင္ငံမွာ ထိုသို႔ေသာ အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ဟု မွတ္ယူရသည္။

စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံ၏ အင္အားဆိုသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ လႊမ္းျခံဳအဆင့္ႏွင့္ သိပ္မပတ္သက္လွျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လႊမ္းျခံဳအဆင့္ ထိပ္တန္း နိဳင္ငံ ၂၀-တြင္ ဂ်ာမနီ၊ ျဗိတိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ၃-နိဳင္ငံသာလွ်င္ ႏွစ္ေနရာစလံုးတြင္ သိပ္မကြာေခ်။

အားလံုးကို ျခံဳ၍ ၾကည့္လွ်င္ ကမၻာ့အင္အား အနည္းဆံုးနိဳင္ငံအျဖစ္ ဆလိုေဗးနီးယားနိဳင္ငံကို အေျခခံလွ်က္ နိဳင္ငံ ၈၀ ကို ေတြ႔ျမင္နိဳင္သည္။ ၄င္းတြင္ လတ္ဗီးယား ၊ ဥရုေဂြးႏွင့္ ကိုစ္စတာရီကာတို႔မွာ သိပ္ေနာက္တန္းမက်လွေခ်။

( အထက္ပါစာရင္းတြင္ ျမန္မာအား ေတာင့္တင္းေသာ စစ္အင္အား အျမင့္ဆံုးရွိျခင္းေၾကာင့္ လႊမ္းျခံဳအဆင့္ ၀.၅ မွတ္ ျဖင့္ နိဳင္ငံတကာအဆင့္ ၅၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစားရိတ္တြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ၉-နိဳင္ငံ၌ ျမန္မာသည္ စကၤာပူ၏ ထက္၀က္မွ်သာရွိျပီး ကာကြယ္ေရးအသံုးစားရိတ္ အနည္းဆံုး ၃- နိဳင္ငံတြင္ ပထမျဖစ္သည္။ သတင္းဘာသာျပန္သူ )

http://www.newsweek.com/top-50-most-powerful-countries-world-966303
=====TOP 50 MOST POWERFUL COUNTRIES IN THE WORLD

So, who are the most powerful countries in the world? Click through to find out:

When ranking the 50 best countries in the world, power defines seven percent of a nation’s score, according to U.S. News and World Report.

But how do you define power? Some might say it comes down to a country’s army, others might argue its whoever has the largest economy. Like the overall country rankings, these lists need several metrics to register a fair result.

Leader: Countries need a strong and decisive leader in control.
Economically influential: Money runs the world, it’s the best way to get other countries to listen.

Politically influential: Having a comfortable U.N. seat can dictate how other countries respect or fear you.

Strong international alliances: Safety in numbers.

Strong military alliances: If it does come to war, countries need to be ready to fight.

With these five points, U.S. News and World Report was able to quantify the world’s 50 most powerful countries—and the top 10 shouldn’t be too much of a surprise.

The first three countries all featured in the list are some of the biggest military spenders. No prizes for who is number one on that list—the United States. The next three boast an impressive economy while also significantly contributing to international aid.

The eighth and ninth countries on the list even spend more per capita on military than the United States.

It seems the big key to power, especially for the smaller countries, is to focus on forming strong alliances. 20 of the countries strongest attribute in the power rankings was their relationship with other countries. Even four out of the top six countries had alliances as their highest attribute.

Interestingly, a country’s power rarely coincided with their overall ranking. Of the top 20, just three countries had a power ranking that was comparable (within two spaces below and above) to their overall result—Germany, the United Kingdom and Japan.

On the other end of the spectrum, the least powerful country in the world (based on the 80 that were ranked) was Slovenia. Latvia, Uruguay and Costa Rica were not far behind.

Credit : U Htay Oung
Share it:

Military

Myanmar

News

Political

WorldNews

Post A Comment: