သတင္းအခ်က္အလက္လံုၿခံဳမႈႏွင္႕ မူပိုင္ခြင္႕ျပႆနာမ်ား ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္႕Cyber Security & Data Privacy ေဆြးေႏြးပြဲ ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပမည္

Share it:


ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၆-သတင္းအခ်က္ အလက္လံုၿခံဳမႈႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔အ တြက္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚ မႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည့္္ Cyber Security & Data Privacy ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္တြင္MICT Park တြင္ ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလ၌ ကမၻာ တစ္ဝန္းတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူ ခံေနၾကရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္း ၏ အခ်က္အလက္မ်ားလံုၿခံဳမႈႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ရင္ဆိုင္ေန ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ
ေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လည္း ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္ လံု ၿခံဳစြာ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အ ေျဖရွာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏ ြGovernment & Public Relations ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးထြဋ္က ေျပာသည္။

""အေမရိကန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးဆို ရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြက အစိုးရ Website ေတြကို အၿမဲတမ္းဟက္ခ္ လုပ္ေနတယ္။ Cyber Attack အ လုပ္ခံေနရတယ္။ အဲဒါေတြအ တြက္ ကာကြယ္မႈနည္းပညာေတြ လိုအပ္တယ္။ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာကိုတင္ျပခ်င္လို႔ေဆြးေႏြး ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ICT အသံုးမျပဳဘဲ မရႏိုင္ပါဘူး။ ICT အသံုးျပဳမွသန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးတစ္ရပ္ျဖစ္လာမွာျဖစ္သလိုႈICT ကို ျပည္သူေတြကလည္း ဝိုင္း သံုးမွ အရွိန္အဟုန္နဲ႔သြားႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္""ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ICT ဆိုသည္မွာ( Information and Communications Technology) သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာပင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအမ်ားစု အေန ျဖင့္ ယင္း ICT ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာဗဟုသုတပိုင္းတြင္ အား နည္းခ်က္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာ လုပ္ငန္းရွင္အသင္းICT Talk မ်ား ကို သံုးလလွ်င္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပး ေနၿပီး Cyber Security&Data Privacy ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေလး ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား ICTႏွင့္ ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္မႈရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ လၾကာျမင့္ေသာ ေရြ႕လ်ားကြန္ပ်ဴ တာ အေျခခံသင္တန္းကို ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပို႔ခ်ေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ကြန္ ပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္းပို႔ခ်ၿပီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္Cyber Security & Data Privacy ဆိုင္ရာ သင္ တန္းမ်ားကို အခမဲ့ ဆက္လက္ပို႔ခ် ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအ သင္းမွ ဥကၠ႒ဦးမ်ိဳးမင္းဦးက ေျပာ သည္။

TTMT
#Democracytoday
Share it:

LocalNews

Myanmar

News

TechNews

VAR Technology

Post A Comment:

0 comments: