ျမန္မာ့အျမန္ဆံုး 4G ကြန္ရက္အျဖစ္ အူရီဒူးျမန္မာမွ လႊမ္းျခံဳထားေၾကာင္းကို Ookla ၏ စစ္ေဆးခ်က္ ရလာဒ္မ်ားမွအတည္ျပဳ

Share it:အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာ့အျမန္ဆန္ဆံုးကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳထားေၾကာင္းကို fixed broadband ႏွင့္ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို စစ္ေဆးသည့္ အက္ပလီေကးရွင္း၊ ေဒတာ ႏွင့္  စိစစ္ေလ့လာခ်က္မ်ားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ Ookla® ၏ စမ္းသက္ခ်က္မ်ားအရ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ မွ ဇြန္လအတြင္းတြင္ Speedtest အသံုးျပဳသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ 4G အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာ မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈေပါင္း ၁၄၉,၄၁၃ ၾကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ Ookala မွ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၈၂ ျမိဳ႕နယ္ရွိ သံုးစဲြသူမ်ား၏ ကနဦး စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အူရီဒူး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား အေပၚ  တိတိက်က် စိစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 4G အသံုးျပဳနိုင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အျမန္ႏႈန္းကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းမိုဘိုင္းကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား အူရီဒူးသည္္ အျမင့္ဆံုး ပွ်မ္းမွ် download အျမန္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့သည္။ ပ်ွမ္းမွ်ရရွိခဲ့သည့္ျမန္ႏႈန္းမ်ားမွာ Download အျမန္ႏႈန္း ၃၈.၂၃ Mbps ႏွင့္  uploads အျမန္ႏႈန္း ၂၀.၆၅ Mbps တို႔ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha က “ကြန္ရက္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ရင္းႏွွီးျမဳပ္ႏွံမႈဟာ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ေန႔စဥ္လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အျမန္ဆန္ဆံုးကြန္ရက္ျဖင့္ ဆက္လက္အသံုးျပဳခြင့္ရရွိနိုင္ေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေအာင္ျမင္မႈဟာ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးသံုးစြဲသူအေတြ႕အၾကံဳကို ေပးအပ္ႏုိင္ဖို႕အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းရဲ႕ ရလာဒ္ပါပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Mr. Vikram Sinha မွ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အပိုင္းမွာပါ အျမင့္ဆံုးကုိ ေရာက္ေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံုးစြဲသူေတြ ပိုမို စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစဖို႔ အတြက္ကိုလည္း အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ျမန္မာျပည္သူလူထုရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္လူေနမႈဘဝေတြ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ ပံ႔ပိုးႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေကာင္းမြန္တဲ့၊ မွ်ေဝေပးႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ႕ ေဒတာအေတြ႕အၾကံဳကိုေပးအပ္ျပီး ေန႕စဥ္ေန႕တုိင္း အင္တာနက္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အသံုးျပဳႏုိ္င္ေစဖို႕အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး 4G ဝန္ေဆာင္မႈကို စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ကြန္ရက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္၍ အျမင့္ဆံုး အျမန္ႏႈန္းရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၄၄ ၿမိဳ႕နယ္အား ေအာင္ျမင္စြာ 4G Plus ကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ အူရီဒူးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆန္ဆံုး 4G Plus ကြန္ရက္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အဓိကက်သည့္ ကြန္ရက္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ေပါင္း ၃၀၀တြင္ အူရီဒူး၏ 4G Plus ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕လႊမ္းၿခံဳၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၆ သန္းေက်ာ္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျမန္ဆန္ဆံုး နွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး 4G ကြန္ရက္ ကို အသံုးျပဳနိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ယခုထက္ပိုမိုျမန္ဆန္ေသာ မိုဘိုင္းကြန္ရက္အျမန္ႏႈန္းကို စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးျမွင့္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဤသို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ တြင္ က်င္းပေသာ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ Telecom Asia Awards တြင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ၄င္း၏ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ ႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  “ကြန္ရက္မ်ားအား ဆန္းသစ္ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ျခင္း” ဟူေသာ “The most innovative network transformation initiative” ဆုကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
Share it:

4G

Fixed Broadband

Internet

Myanmar

Ookla

Ooredoo

OoredooMyanmar

Speedtest

Post A Comment:

0 comments: