ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ပဲခူးတိုုင္းေဒသႀကီးရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

Share it:


ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၈

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္၊ ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လမ္းညႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။


အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအု
န္း၀င္း၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၀န္ ဦးသိန္းေဆြ၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ ပဲခူး တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေရႊႏွင့္ တရားသူႀကီး မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္၀င္းဦး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကား ရာ၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ လာေရာက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွစ္ခုရွိပါေၾကာင္း၊ ႏို္င္ငံ ေတာ္အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေန ရသည့္ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံရန္ တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီ ရင္ေရးက႑တို႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ ရန္ အခြင့္ေကာင္း အခါေကာင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အားလုံးတက္ညီလက္ညီျဖင့္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မွသာ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ အျမန္ဆုံးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ၿပီး ျပည္သူလူထုလည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္ မားလာမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း။ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ ရြက္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီမ်ားအားလံုး အခ်ိဳးက်က် ဟန္ခ်က္ညီ ညီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို အေလး ထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရရိွရန္မွာ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရိွၾက ပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တမႈရရိွေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီခုိင္မာ ေစေရးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း ခိုင္မာေတာင့္တင္း ေစပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွ သာ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာစည္ပင္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ ယႏၲရားမျဖစ္ ေစလိုပါေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္လုိပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ လူထု၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကိုကာကြယ္ေပးသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစလိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳတင္သိ ျမင္ႏိုင္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိရန္ အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ ေခတ္ကာလ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိသည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး၊ ရာထူး႒ာနႏၲရမေရြးဘဲ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးျဖစ္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ ကန္ တရားစီရင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပိုမိုပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးႏိွမ္းနင္းေရးကို အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ခံယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ႏိွမ္ နင္းေရးသည္ ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ အားလံုးပူး ေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ ပိုမို ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈမ်ားကုိ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳထားျခင္း၊ လစ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊ မ်က္ကြယ္ျပဳထားျခင္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေပးထား ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ေပးၾကရန္ လိုပါေၾကာင္း။အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအထိဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ Corruption Prevention Unit (CPU)မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ထိန္းေက်ာင္းရန္ စီမံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ကို ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး ဥပေဒႏွင့္အညီ ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းလ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ အဂတိ ကင္းစင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနပါေၾကာင္း။

တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနပါေၾကာင္း၊သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားအလိုက္ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒတြင္ပါ၀င္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း လမ္းညႊန္မွာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရင္က လႊတ္ေတာ္ ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခ အေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေရႊက တရားလႊတ္ေတာ္ေရးရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ က ရွင္းလင္းတင္ျပသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားမရွိေစရန္ အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္ႏွင့္ ျမန္ျမန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အဆိုမ်ားတင္သြင္းရာ၌ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ကတိက၀တ္ေပးၿပီးပါက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္လို္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ားေရးဆြဲရာ၌ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ လယ္ယာေျမမ်ားစိစစ္ ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိ္္င္ငံေတာ္၏ မူ၀ါဒႏွင့္အညီ စိစစ္ၾကရန္လိုပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစရန္ လိုပါေၾကာင္း။

၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းမွ က်ခံသံုးစြဲသည့္ လစာ၊ စရိတ္ေငြႏွင့္ အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားၾကရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၀န္ထမ္း မ်ားတြင္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒြန္႔တြဲ၍ တာ၀န္ယူမႈမ်ားရိွပါေၾကာင္း၊ အခြင့္အေရးကိုမွန္ ကန္စြာသံုးစြဲၿပီး တာ၀န္ကိုေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ခံစားေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔တာ၀န္မ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူကိုေလးစားစြာ အလုပ္အေကၽြးျပဳၾကရ မည္၊ ျပည္သူကို ၀န္ ေဆာင္မႈမ်ားေပးၾက ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူကုိ တရားမွ်တစြာဆက္ဆံရန္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိ အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳ ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔သည္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါ၍ အျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္း ရန္လည္းတာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏီွးႏီွးေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၶအသံ ဓမၼဗိမာန္သို႔သြားေရာက္ၿပီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ အားေပး စကားေျပာၾကားကာ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ရန္ပုံေငြမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ရန္ပုံ ေငြသို႔ လႊဲေျပာင္းေထာက္ပံ့သည့္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀၀ ကို တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းထံ ေပးအပ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဆန္အိတ္ ၁၀၀ ႏွင့္ ေရေဘးေရွာင္မိသားစု ၁၀၀၀ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္း ၆ မ်ိဳးပါ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကုိ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေရေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး လုိက္လံႏႈတ္ဆက္ၿပီး အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။

Myanmar President Office
Share it:

Featured

latestnews

LocalNews

News

Political

Regional

Post A Comment:

0 comments: