ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာကို ဆက္ခံမည့္သူ

Share it:


“အန္တီ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ရဲ႕ က်န္းမာေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးပါ”

ႀကိဳက္သူ၊ မႀကိဳက္သူ၊ ဘာသိဘာသာေနသူဟု ကြဲျပားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနသည္ဟု ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးကိုကိုႀကီးက ဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သခ်ၤာဆန္ဆန္ ပုံေသနည္းဆြဲၾကည့္ပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ပင္လၽွင္ ႏိုင္ငံ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္ ညီမၽွျခင္းဆြဲရေလာက္ေအာင္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေနလၽွင္ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သူ႕သေဘာဆႏၵအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေတာ့လၽွင္ မည္သူ သူ႕ေနရာကို အစားဝင္မည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားရန္လိုသည္။

ထိုေမးခြန္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၊ ပါတီတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္နည္းတူ သာမန္ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၊ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ပါ အေရးႀကီးသည္။

ထိုေမးခြန္းကို မစဥ္းစားမီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာမ်ားကို ဦးစြာအစီအစဥ္ ခ်ၾကည့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးတြင္ အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့ရာတြင္ အဓိကမဲဆြယ္သူ Campaigner-in-chief မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံလည္ပတ္ေနေသာ အေျခခံဥပဒတြင္မပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အာဏာႏွင့္ ဩဇာကို သက္ေသျပသည္။ ျမန္မာတို႔၏ အမ်ိဳးသားဖခင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေသြးသားရင္းခ်ာသမီးလည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ ကိုယ္စားျပဳေနေသာ အစိုးရ၏ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရလာျခင္းသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေနာက္တစ္ဆင့္ လွမ္းတက္ျခင္းဟုလည္း တင္စားၾကသည္။


စင္စစ္ လက္ရွိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေရးႀကီးဆုံးေနရာမွာ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ သုံးေနရာျဖစ္သည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္၊ အာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အဂၤါစဥ္အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ နံပါတ္စဥ္ ၂ တြင္ရွိေသာ္လည္း သမၼတႏွစ္ဦးလုံးကို သူက ခန္႔သည္။ သမၼတႏွစ္ဦးလုံးကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူတို႔သေဘာထားကို ထုတ္ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လက္ရွိသမၼတျဖစ္သူ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္သာမက ပုဂၢိဳလ္ေရးအရပါ ေလးစားသူျဖစ္သည္။

ယင္းကိုထင္ရွားေစသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးသည္။

၎အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားခ်ိန္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္သာရွိေနေသးၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ရာထူးမ်ား မရယူမီအခ်ိန္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ႏွင့္ စင္ျမင့္ထက္က ဥကၠ႒ထိုင္ခုံတြင္ ထိုင္ေနရၿပီး အစည္းအေဝးမ်ားကို ဦးဝင္းျမင့္က ဦးေဆာင္က်င္းပေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခန္းမအတြင္းမွ သာမန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထိုင္ခုံတြင္ ထိုင္ေနရသည္။

အဆိုပါ အေနအထားကို ဦးဝင္းျမင့္က စိတ္မလုံ။

ယင္းေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား မတက္ေတာ့ရန္ ဦးဝင္းျမင့္က ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာရပါတီတည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနစဥ္သည္ NLD ပါတီ အားအနည္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ မီး႐ႉးတန္ေဆာင္ Icon ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏၵိယမွ ဆိုနီရာ ဂႏၶီစတိုင္ မန္မိုဟန္ဆင္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာေပးၿပီး သူက ပါတီဥကၠ႒ေနရာတြင္ေနသင့္သည္ဟု တိုက္တြန္း ထင္ေၾကးေပးသူမ်ား ျပည္ပေရာ ျပည္တြင္းတြင္ပါ ရွိခဲ့သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္ကို သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ေသခ်ာေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဟူေသာရာထူးကိုတီထြင္ခဲ့႐ုံမက ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးတို႔ကိုပါ ရယူထားခဲ့ရသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ ဦးစီးပဲ့ကိုင္ေနရာကို ရယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ဝင္လႈပ္ရွားမွသာ ျမန္မာျပည္ကို ေျပာင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ထိုအခြင့္အေရးကိုရာစုႏွစ္ ေလးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ ေစာင့္ခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ သဘာ၀က်သည္။

သမၼတဦးဝင္းျမင့္ လက္ထက္တြင္မူ ပိုေနရာေပးသည့္သေဘာ ျမင္လာရသည္။ ဦးဝင္းျမင့္၏မိန္႔ခြန္းမ်ား ပိုရွည္လာသည္။ အခ်ိန္ကာလက ၂၀၂၀ ႏွင့္ နီးလာၿပီ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္လႊဲထားၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ရန္ ဖိမည္ဟု ၾကားရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါတီသို႔ျပန္မည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသလို ယင္းသို႔ ထင္ေၾကးေပးသူမ်ားလည္း တီးတိုးတီးတိုးရွိေနသည္။

ယင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ပါတီဘက္က ျငင္းဆိုသည္။

“အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥကၠ႒ ကိုယ္တိုင္ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥပါခင္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘာမွမသိပါဘူး” ဟု ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ တြင္ မဲဆြယ္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သလို၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ေရာ မဲဆြယ္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္ဖို႔ လိုသလား။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳရဟုဆိုထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အင္တိုက္အားတိုက္ စည္း႐ုံးလၽွင္ သီအိုရီသေဘာအရ ၿငိႏိုင္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ သူ႕ေနရာကိုဆက္ခံႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းေပလား။ ဆိုနီရာ ဂႏၶီလမ္းေၾကာင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေနၿပီလား။

NLD ပါတီသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မႈ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခြင့္မ်ားရလာခ်ိန္တြင္ အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာအခါ ပိုၿပီးေတာင့္တင္းလာသည္။

ပါတီ၏ ဝါစဥ္အရၾကည့္လိုက္လၽွင္ ဒုဥကၠ႒(၂) ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔က ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ ရွိေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္လည္း အျမင့္ဆုံးရာထူးမ်ားကို ကိုင္ထားၾကသည္။

ဦးဝင္းျမင့္က သမၼတ၊ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကို ယူထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာတြင္ ယင္းတို႔ အစားဝင္ႏိုင္မည္လား။

ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တို႔သည္ ၁၉၈၈ ကတည္းကပါလာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ထိပ္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရွိတတ္သည့္ ၫႈိ႔အားနည္းပါးေနေသးသည္။

သို႔ေသာ္ NLD ၏ အဆိုအရမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုအလြန္တြင္ ပါတီကို သူတို႔ႏွစ္ဦးလက္ထဲသို႔ အပ္မည့္ပုံရွိေနသည္။

“အဲဒီဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္တာဝန္ယူမႈအဆင့္ဆင့္ကို ခ်ျပထားတာပါ။ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူသြားရမွာပါ” ဟု ပါတီ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဒုတိယဥကၠ႒ ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုဆက္ခံမည့္ လက္ရွိလ်ာထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အသက္ ၇၀ တန္းအ႐ြယ္မ်ားျဖစ္ေနရာ သူတို႔သည္ပင္ သိပ္မၾကာခင္တြင္ အနားယူရန္ အေျခအေနျဖစ္ေနျပန္သည္။မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားထဲမွ ေနာက္ထပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္မွာမူ အေျခအေနအရဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္သူဘယ္ဝါရယ္လို႔ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ေတြေပးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလ့က်င့္တဲ့ သင္တန္းေတြရွိတယ္။ အခုလူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တာဝန္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထည့္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူက ဘယ္ေလာက္လက္ခံႏိုင္တယ္၊ သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သူ႕ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာက ဆက္ျဖစ္လာမွာပါခင္ဗ်။ တရားေသႀကီး သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ ဒါ မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ဆိုသည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကတည္းက ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ေနသူမ်ားမွာ ဦးမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီးျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦးလုံးမွာ NLD ပါတီဝင္မ်ားမဟုတ္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏က်န္းမာေရးျဖစ္သည္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သူ ဦးကိုကိုႀကီးမွာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလက NLD ပါတီသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသးေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ထြက္ခဲ့ရသည္။

သူသည္ ကိုယ္တိုင္ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

ထိုသို႔ ပါတီသီးသန္႔ေထာင္လိုက္သည့္အတြက္ ဦးကိုကိုႀကီးသည္ NLD ၏ ၿပိဳင္ဘက္သဖြယ္ ျဖစ္လာေနသည္။ ဦးကိုကိုႀကီးကိုယ္တိုင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာကိုဆက္ခံရန္ ႀကိဳးစားေနသလား။

ယင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ေျပာဆိုျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာရျခင္းသည္ လစ္ဟာေနသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက မၾကာခဏ ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။

ဦးမင္းကိုႏိုင္ကမူ ပါတီေထာင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္း ဆက္မရွိေနေတာ့လၽွင္မူ ျပန္ဝင္လာမည္လား။အဆုံးအျဖတ္ေပးသူ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနရာကို မည္သူဆက္ခံမည္လဲဟု ေမးခြန္းေမးလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိသြားေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ကိုၾကည့္ရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္သြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက ဆက္ခံမည့္ေခါင္းေဆာင္ကိုေ႐ြးသည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အဆုံးအျဖတ္က အဓိကျဖစ္သည္။ ပါတီတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဆက္ခံမည့္သူကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ဆုံးျဖတ္မည့္သူမွာမူ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ရွိေနသေ႐ြ႕ မဲဆႏၵရွင္သာျဖစ္သည္။

ႁခြင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္သြားေသာ္လည္း တစ္ပါတီတည္းကႀကီးစိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါတီထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္က ေ႐ြးထားေသာသူမ်ားသည္ ဆက္ခံမည့္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ဥပမာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ပါတီအစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းတည္းဟူေသာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈ Legitimacy ရွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနမွာမူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအျပင္ မင္းေျမႇာက္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရွိေသးသည္။

ယင္းကားတပ္မေတာ္။

အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေနရာကိုေရာ၊ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံခ်က္ကိုရလၽွင္ အနည္းဆုံး ဒုသမၼတျဖစ္ႏိုင္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္အလ်ဥ္းသင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုက မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရလၽွင္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္သည္။ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုကို ရရန္မလိုေပ။ တပ္မေတာ္၏ေထာက္ခံခ်က္ကိုရသူသည္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာခ်င္မွ ျဖစ္လာမည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ႏိုင္ငံကိုကိုယ္စားျပဳေသာအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

တပ္မေတာ္က မည္သူ႕ကိုေထာက္ခံမည္နည္း။

တပ္မေတာ္သားမဟုတ္ခဲ့သူ တစ္ဦးကို ေထာက္ခံမည္လား။ ယင္းတို႔သည္လည္း ေဆာင္းပါး၏ မူရင္းေမးခြန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနရာကို အမွန္တကယ္ ဆက္ခံမည့္သူမ်ားကမူ ဒီမိုကရက္တစ္ Institutions (အဖြဲ႕ အစည္းမူေဘာင္) မ်ားသာျဖစ္မည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးကာ ယင္းအေျခအေနရွိေနပါက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မရွိေသာ္လည္း အရွိန္မပ်က္ ဆက္ေလၽွာက္ေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဆိုပါ Institution မ်ား ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကိစၥတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတို႔မွသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည့္ Institution မ်ား ခိုင္မာေနမည္ဆိုပါက စိတ္ပူရန္မလိုဟု ဦးခိုင္ဝင္းကဆိုသည္။

ဦးခိုင္ဝင္းသည္ ျပည္သူ႕မူဝါဒေရးရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး Sandhi Govermance Institute ၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ Institution မ်ား ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ မွီခိုေနရန္ မလိုအပ္လွေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံသာျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္မူ ေခါင္းေဆာင္၏အခန္းက႑သည္ အေရးပါေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားပင္လၽွင္ လူပုဂၢိဳလ္ေခါင္းေဆာင္မႈ၏အခန္းက႑က ႀကီးႀကီးမားမားရွိခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ စင္ကာပူ၏ဖခင္ႀကီး လီကြမ္ယူး၊ လက္ရွိမေလးရွားႏိုင္ငံ၏ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာမိုဟာမက္တို႔ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚကို မွီခိုအားထားေနရဦးမည္။

“တို႔လို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ Leader (ေခါင္းေဆာင္) ကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေနာ္။ Leader ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈကေတာ့ အရမ္းကို အေရးႀကီးတယ္ေပါ့” ဟု ဦးခိုင္ဝင္းကဆိုသည္။

“အဲဒီေတာ့ ဒီ Institution ေတြ ခိုင္မာဖို႔ကို လုပ္မယ့္သူကလည္း ဘယ္သူလဲဆိုေတာ့ ဒီ Leader ကပဲ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိတဲ့၊ တကယ့္ကို Political Will ရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကပဲ လုပ္မွပဲရမွာပဲ”

ေလာေလာဆယ္တြင္မူ ၿဗိတိသၽွဘုရင္မႀကီးေမြးေန႔တြင္ ေျပာၾကေသာစကားကိုသာ ေျပာေနရဦးမည္။

‘Long live the Queen!’

‘ဘုရင္မႀကီး သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ’

TVJ

Share it:

Article

Daw Aung San Suu Kyi

Featured

Myanmar

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: