လူငယ္တို႔သည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္လား

Share it:

“လူငယ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ျဖစ္သည္” ဆိုေသာ စကားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ ေရလဲသုံးေနက်စကားျဖစ္သျဖင့္ ရိုးအီေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ တကယ္မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ အနာဂတ္ကို လူငယ္တို႔ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးႏိုုင္ရန္ ေရခံေျမခံေကာင္းရန္လိုသည္။ 

ငယ္ရြယ္ေသာႏိုင္ငံ

လူဦးေရ ညႊန္းကိန္းမ်ား demographics ကို ၾကည့္လိုက္လ်င္ လူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လူဦးေရတြင္ အဓိက။ Myanmar Living Conditions Survey 2017 အရ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ၅၁ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အသက္၃၀ေအာက္။ အသက္ ၁၅ႏွင့္၂၉ ၾကားသည္ လူဦးေရ၏ ေလးပုံတစ္ပုံရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “ငယ္ရြယ္ေသာႏိုင္ငံ”။ 

လူငယ္နယ္ပယ္

လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ထြန္းေပါက္ေသာ အခ်ိန္မတူညီၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႔အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ နယ္ပယ္မ်ားမွာမူ လူငယ္ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ ပိုလြယ္သည္။ ဥပမာ ရုပ္ျပရသည့္ ရုပ္ရွင္၊ ဖက္ရွင္ေလာက။ အားကစားေလာက၊ အားကစားႏွီးႏြယ္သည့္ ကိုယ္ကာယအလွတို႔သည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္သာ အဓိကသက္ဆိုင္သလို ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ရန္ လူငယ္မ်ား၏ အားလိုသည္။ ထိုနယ္ပယ္မ်ားသည္ လူငယ္ထု၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ေမာင္းႏွင္သည္။ ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထင္ေပၚသူလူငယ္မ်ားသည္ လူငယ္ထု၏ အတုယူစရာ၊ အားက်စရာမ်ားျဖစ္လာတတ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ က်င္လည္သည့္ လူငယ္မ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စာရိတၱေကာင္းမြန္လ်င္ လူငယ္ထု၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စာရိတၱေပၚ မ်ားစြာသက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ 

ICT

ကမၻာေပၚတြင္ Information and Communication Technology ေခၚ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ သည္ ယခင္က နယ္ပယ္တစ္ခု သီးသန္႔အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ နယ္ပယ္တိုင္းလိုလိုသို႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ေနသည္။ ICT မကၽြမ္းလ်င္ ေနာင္ အလုပ္လုပ္ရန္ပင္ ခက္ခဲသည့္အေျခဆိုက္ေနသည္။ ICT တြင္မလိုက္ႏိုင္လ်င္ ျမန္မာသည္ ေနာက္တြင္ က်န္ခဲ့ေတာ့မည္။ ICT နယ္ပယ္တြင္ ျပတ္က်န္ခဲ့ျခင္းသည္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ မတိုင္မီ ကြာဟခဲ့ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္တူမည္။ ျမန္မာသည္ ကမၻာကို ICT တြင္ အမီလိုက္ရန္ လူငယ္တို႔ကိုသာ အားကိုးရမည္။ နဂိုကပင္ သဘာ၀အရ လူငယ္တို႔သည္ သင္လြယ္တတ္လြယ္သည္၊ နည္းပညာအသစ္အဆန္းတို႔ႏွင့္ ယဥ္ပါးလြယ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္တို႔မွာမူ smart phone ႏွင့္ ၾကီးလာၾကသည့္အတြက္ ICT သည္ သူတို႔ႏွင့္ ယဥ္ပါးျပီးသားျဖစ္သည္။ 

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သုညမွ ေထာင္ျပီး စတင္ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္အလြန္မ်ားသည္။ ဒဏ္ခံရသည္။ တစ္ရက္လ်င္ ၁၈နာရီေလာက္မွ တန္ကာက်သည္။ စြန္႔စားရသျဖင့္ အသက္ၾကီးသြားျပီး တည္ျငိမ္ေသာအလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု စသည္ရွိလာလ်င္ စြန္႔စားရန္ မလြယ္ေတာ့ေပ။ က်ဆုံးႏႈန္းလည္းမ်ားသည့္အတြက္ တစ္ခုက်ဆုံးလ်င္ ခ်က္ခ်င္းျပန္ထရန္လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ပိုသင့္ေတာ္သည္။ အသက္၂၅ႏွင့္ ၄၀ၾကားသည္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္မည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ထြန္းကားေစရန္ လူငယ္တို႔ကို အားကိုးၾကရမည္။ 

ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈဖန္တီးရွင္မ်ား

ယေန႔ေခတ္တြင္ လူငယ္တို႔သည္ popular culture ေခၚ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ယခင္က censorship ရွိသည္၊ ဆင္ဆာလူၾကီးမ်ားသည္ အသက္အရြယ္ၾကီးသူ လူၾကီးမ်ားျဖစ္သည္၊ သူတို႔က ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈကို တစ္စုံတစ္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ယေန႔ျမန္မာျပည္သည္ censor ရွိသည္ မဆိုႏိုင္ေတာ့။ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ online တြင္ censor မရွိ။ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႔တြင္ ၾကည့္ခြင့္မရွိသည့္ အျပာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားပင္ ျမန္မာတြင္ အဟန္႔အတားမရွိ။ smart phone ႏွင့္ facebook ေပါင္းေသာအခါ လူငယ္အမ်ားစု က်င္လည္ေနသည့္ online သည္ popular culture ကို ဖန္တီးရာေနရာျဖစ္လာျပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ အျခားအသက္အရြယ္မ်ားဆီသိုု႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားသည္။ “သက္ငယ္စကား၊ သက္ၾကီးၾကား” ဆိုေသာ ဆိုရိုးသည္ online ေပၚတြင္ ပိုမွန္သည္၊ smart phone ေပၚတြင္ ပိုမွန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚယဥ္ေက်းမႈကို ဖန္တီးသူမ်ားသည္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ယခုေရးသားခဲ့သမ ွ်ကိုၾကည့္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္တို႔ လက္ထဲတြင္ ရွိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ရမည္။ ထပ္ေျပာစရာမ်ားရွိပါေသးသည္။

အလုပ္အကိုင္

လူငယ္မ်ားတြင္ စြမ္းအားမ်ား၊ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္မ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားေပါမ်ားသျဖင့္ ထိုရင္းျမစ္မ်ားသည္ ေကာင္းသည့္ဘက္တြင္ အသုံးမခ်ရလ်င္ မေကာင္းသည့္ဘက္သို႔ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ေရာက္သြားမည္။ ထိုအခါ ျမန္မာသည္ လူငယ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို မခံစားရဘဲ ဆိုးက်ိဳးကို ခံစားရမည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါမွ လူငယ္တို႔၏ အားကို ျမန္မာ့လုပ္ငန္းခြင္မ်ားက ရျပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္။ လူငယ္တို႔သည္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ရျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ရုံသာမက တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈတို႔ကို နားလည္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာသည့္အတြက္ လူငယ္မ်ားသည္ ထိုင္း၊ မေလးရွား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးရုံးတြင္ အျမဲတမ္း စုျပဳံတိုးေ၀ွ႔ေနသည့္ လူတန္းၾကီးမ်ားကို ၾကည့္လ်င္ ျမန္မာ့အလုပ္အကိုင္အေျခအေနကို အကဲခတ္ႏိုင္မည္။ 

ပညာေရး 

ပထမအရြယ္ ပညာရွာ ဟူေသာ ျမန္မာစကားရွိသည္။ ျမန္မာလူငယ္တို႔ကို ပညာလက္နက္ ေကာင္းေကာင္းတပ္ဆင္ေပးႏိုင္မွသာ သူတိုု႔သည္ ျမန္မာျပည္ကို ေ၀းေ၀းသယ္ႏိုင္မည္။ ပညာအားေကာင္းမွသာ အလုပ္ခြင္တြင္းေရာက္ေသာ လူငယ္တို႔သည္ အလုပ္ခြင္တြင္ အစြမ္းျပႏိုင္မည္။ 

တံခါးပြင့္ေသာေခတ္တြင္ အရြယ္ေရာက္လာၾကသျဖင့္ လူငယ္တို႔သည္ အသစ္အဆန္းမ်ားႏွင့္ အထိအေတြ႔ပိုမ်ားသည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားရလြယ္သည္။ ဗဟုသုတရွာမွီးရလြယ္သည္။ လူငယ္ဘာ၀ အတုျမင္အတတ္သင္ျမန္သျဖင့္ တတ္လြယ္သည္။ ပညာအခံနည္းလ်င္ ျမင္ျမင္သမ ွ် အဟုတ္မွတ္သျဖင့္ လူငယ္တို႔ စိတ္အခံသေဘာထား လုံး၀ေျပာင္းလ်င္ ျမန္မာဟုပင္ မမွတ္မိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ယဥ္ေက်းမႈ လုံး၀ေျပာင္းသြားမည္။ 

သမားရိုးက် ပညာေရးတင္သာမက အလြတ္သေဘာပညာေရးသည္လည္း လူငယ္တို႔အတြက္ အေရးၾကီးသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ လူငယ္တို႔ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရေရး၊ ပညာရေရးတြင္ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေရးၾကီးသည္။ 

မူးယစ္ေဆး

မူးယစ္ေဆးသည္ ယေန႔ ျမန္မာလူငယ္တို႔အတြက္ ၾကီးမားေသာအႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ ထိုေဆးသည္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမဟူ လူငယ္တို႔၏ လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိသည္ဟု ျမင္ေနၾကားေနရသည္။ မူးယစ္ေဆးစြဲ လူငယ္တို႔သာ ျမန္မာ့အနာဂတ္ဆိုလ်င္ ျမန္မာ့အနာဂတ္သည္ မူးယစ္အနာဂတ္သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို လူငယ္တို႔ႏွင့္ေ၀းေ၀းသို႔ ပို႔ထားရုံျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံကို လွလွပပတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္။ 

လူငယ္သည္ ျမန္မာ့အနာဂတ္ ျဖစ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာက္ပေသာ ျမန္မာ့အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ရန္ ေရခံေျမခံေကာင္း ဖန္တီးေပးရလိမ့္မည္။ 

ေဇယ်သူ

Credit : The Voice Journal

Share it:

Article

Generation

Myanmar

Opinion

Political

Youth

Post A Comment:

0 comments: