ျမန္မာ့စီးပြားေရး က်ေနတာလား ၊ တက္ေနတာလား

Share it:

အာကာထက္

ရန္ကုန္၊ ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြား ေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ရွိၿပီး ထိုအေျခအ ေနအေပၚ အဆိုးျမင္ၾကသူမ်ား၊ အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကသူ မ်ားစြာရွိေနၾကပါသည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ ေဒၚလာ ေစ်း အၫႊန္းကိန္းျမင့္ တက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္ မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးသည္လည္း က်ဆင္းလာကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ အဘက္ ဘက္မွ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းလာသည့္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျမင့္မားမႈ၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စားသံုးကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းမႈရွိေနျခင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအတြက္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အက်ပ္အတည္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္မွာ ျငင္းဆို၍မရ ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾက သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရတက္လာၿပီးကာ လတြင္ ႀကီးမားလွသည့္ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေျဖရွင္းစရာ ျပႆနာ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ကာလမွစတင္ကာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ ၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျပန္လည္တိုးတက္ လာခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု သံုးသပ္ထား ေသာ္လည္း ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဂ်ီဒီပီကို ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''အႏၲရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ားအၾကား အေကာင္းဘက္ ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္ အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္မွာ ဦးစား ေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစိုးရက႑ သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ၿငိမ္သည့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးအေျခအေန၊ အားေကာင္းခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ အားေပးေထာက္ကူရန္ လိုအပ္မည္။ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခ ႏႈန္းထားမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေငြ ေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳစိတ္ခ် ရသည့္ ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ဖန္တီးေပးျခင္း တို႔က အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ္''ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္႐ံုး၏ ဦးေဆာင္ေဘာဂ ေဗဒပညာရွင္ ဟန္စ္အာနန္ဘက္ခ္က ေျပာ ၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေန ရသည့္ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း တစ္ခုမွာ ျပည္ပေၾ<ြကးၿမီကိစၥျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္ပေၾ<ြကးၿမီပမာဏသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တိုးလာၿပီး ယခုအခါ ေၾ<ြကးၿမီစုစုေပါင္း ကန္ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေသာင္း(၁ဝဘီလီယံ)ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစုိးဝင္းက ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ပေၾ<ြကးၿမီသည္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ကိုးေထာင္ခန္႔ (၈၉၈၉ ဒသမ ၉ သန္း)ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၈ မတ္လကုန္အထိ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံ၌ ျပည္ပေခ်းေငြအတြက္ မူေဘာင္တိတိက်က် မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ေခ်းေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ခု ေရးဆြဲ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာ တစ္ခုမွာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အၫႊန္းကိန္း သိ သိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

''တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္တဲ့လူေတြက အာ ႐ံုစိုက္ၿပီးလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မဟုတ္ရင္ ေတာ့ စီးပြားေရးကတက္မလာဘဲ ေဒၚလာေစ်း က တအားတက္လာတယ္။ ေဒၚလာေစ်းတက္ ေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ၿပီးေတာ့ အားလံုးဆင္း ရဲတြင္း နက္ေနတယ္''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်သည္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အဓိကက်သည့္အခ်က္ မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေစ်းကြက္ အေျခ အေန၊ ႏိုင္ငံ့ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏ၊ ႏိုင္ငံ့စီး ပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြ စာရင္း အေျခအေနတို႔ကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္ၿပီး ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ သြင္းကုန္ေစ်း ႏႈန္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္အတြင္း သံုးစြဲမႈမ်ားျပားသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေစၿပီး ကုန္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ျမင့္တက္ ေစမည္ ျဖစ္သည္။

''အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္တို႔ ဥေရာပတို႔က ေနၿပီးေတာ့ ထရိတ္ေဝါေပါ႔ စီးပြားေရးစစ္သေဘာ မ်ဳိး စီးပြားေရးတင္းမာမႈမ်ဳိးေတြရွိေတာ့ မတည္ ၿငိမ္မႈေလးေတြ ရွိလာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ စီးပြားေရးအရေရာ မတည္ၿငိမ္မႈေလးေတြ ရွိ တယ္။ ကမၻာမွာ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လည္း ဒီလိုမ်ဳိး အတက္အက်ကရွိတယ္။ တျခား ႏိုင္ငံေတြလည္း ျဖစ္သင့္သေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ တယ္။ အေျခခံေကာင္းမရွိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပိုျဖစ္တယ္''ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္က သံုးသပ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္ သူ၏ ရပ္တည္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကုန္စည္မ်ား ေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

''ျပည္တြင္းက စိုက္ပ်ိဳးၿပီး ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္စည္ေတြကေတာ့ အရမ္းႀကီး ေစ်းေထာင္ တက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တျခားကုန္ ေတြကေတာ့ ေစ်းတက္တယ္။ ထံုးစံအတိုင္းပဲ ေဒၚလာေစ်းေတြ တက္ေနတယ္ အသံထြက္ တာနဲ႔ ေစ်းေတြတင္ေရာင္းၾကေတာ့တာပဲ။ ကုန္ စည္က ေစ်းတက္တာအျပင္ ေစ်းတင္ေရာင္း က်ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ေစ်းေတြတက္ကုန္တာ ေပါ႔''ဟု ကုန္စံုဆိုင္ဖြင့္ထားသူ ေဒၚစႏၵာျမင့္က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေစ်း တက္ေနၿပီး ေရာင္းခ်မႈနည္းေနသည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဆးဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္း ခ်သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

''တခ်ိဳ႕ေဆးေတြကို လံုးဝ ထုတ္မေရာင္း တာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ ေခြၽေရာင္းေနတဲ့ သေဘာ ရွိတယ္။ လိုခ်င္သေလာက္ မေရာင္း ဘူး။ ျပည္ပက ဝယ္ယူရတဲ့ ေဆးေတြကိုေပါ႔။ ျပည္တြင္း ပံုမွန္သံုးေနက် ေဆးေတြကေတာ့ အဲ့လိုမဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေဆးမ်ဳိးစံုေရာင္းခ်ေန သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိျမင့္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမွာ သိသာသည့္ အေျခအေနတြင္ မရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပႀကီးမ်ားတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ဇြန္လ၌ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားမွာ ၄ ဒသမ ၅၈ ရာ ခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ မာ့စီးပြားေရး အနာဂတ္သည္ ခန္႔မွန္းရ ခက္ခဲ ၿပီး လြန္စြာမွ ထိရွလြယ္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ႀကီးႀကီးမားမား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဆိုပါက မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈ ႀကီးထြားလာ ႏိုင္ကာ ႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြမတည္ၿငိမ္မႈကိုျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ကမၻာ့ဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထား သည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီလိုလူေတြကို တာဝန္ ေပးပါ။ သဘာဝမက်တဲ့ဟာေတြကို ထိန္းညိႇ ေပးပါ။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ႀကံဳေတြ႕ ေနရတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြကလဲ ႏိုင္ငံရဲ႕ စီး ပြားေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တယ္။ လက္ရွိစီးပြား ေရး အေျခအေန မေကာင္းတာကို နားလည္ တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ မထိန္း၊ မျပင္ဆင္လို႔ မရ ေတာ့ဘူး''ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ ထားသူ ဦးေက်ာ္ဇင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြား ေရး အလားအလာသည္ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အႏၲရာယ္စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳ ပါက စီးပြားေရး အနာဂတ္အလားအလာအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ Myanmar Economic Monitor: May 2018 အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနည္း ငယ္ အရွိန္ေႏွးသြားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီး ပြားေရးအေျခအေနသည္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ မေရရာမေသခ်ာသည့္ အေျခအေနမ်ားအၾကား အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

''စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဆုိတာ ရွိတဲ့အေျခ အေနကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ညည္းေနလုိ႔ ၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာေနတာေတြ ရွိတယ္။ က်ပ္တည္းတာတုိ႔။ က်ပ္တည္းတာ သူမ်ားက်ပ္တည္းတာ အေရးမႀကီး ကုိယ္မက်ပ္ တည္းဖုိ႔ လုိတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးစီးပြားေရးက်တာ။ သူမ်ား စီးပြားေရးက်တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ကုမၸဏီ စီးပြားေရးမက်ေအာင္ လုပ္လုိ႔ရတာပဲ။ ဆရာ ကေတာ့ ယံုၾကည္တာ တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းလုပ္မွ ရမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ တယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျပင္ဖုိ႔ဆိုတာကေတာ့ တစ္ ပုိင္းေပါ႔။ ျပင္ႏုိင္တာက တစ္ေယာက္ခ်င္း၊ တစ္ ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္း၊ တစ္ကုမၸဏီခ်င္း ျပင္ဖုိ႔လုိ ပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္း မႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ္လည္း စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈသည္ ႏႈန္းအားျဖင့္ တက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဝမပုံမွန္အစည္းအေဝး ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမး ျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

''ျမန္မာ့စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စီးပြား ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဆိုတာ ရွိတယ္။ အဲဒီ ႏႈန္း(Indicator)နဲ႔ တုိင္းရတာပဲေလ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၈။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ကုန္တဲ့အခ်ိန္ မွာ ရခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကေတာ့ ႏႈန္းအားျဖင့္ တက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ပမွာ စီးပြားေရးလည္ပတ္ေနတဲ့အေပၚမွာေတာ့ လည္ ပတ္ေနတဲ့ေနရာမွာ အထစ္အေငါ့ေတြ ရွိေန တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်ပ္တယ္လုိ႔ ေျပာေနၾက တာပါ''ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ႏွစ္အလိုက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ကမၻာ့တိုးတက္မႈ အမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းလည္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေသာင္း ထြန္းက ဆိုထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူစဥ္ကာလ တြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ အရွိန္ျပင္းစြာ တိုး တက္လာမည္ဟု ႏိုင္ငံတကာကပါ စိတ္ဝင္စား စြာ ေစာင့္ၾကည့္၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ အျပင္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အျခားက႑မ်ားတြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးက႑ကို အာ႐ံုစိုက္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ေျပာဆိုၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္မႈသည္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၿပီး တိုး တက္မႈလကၡဏာ ရွိေနေသာ္လည္း အျခားတိုင္း ျပည္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္ပါက လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ေကာင္းသည္လား၊ ဆိုသည္ လား တစ္ဖက္တည္း ဆြဲယူေျပာဆို၍ မရသလို၊ က်ေနသည္လား တက္ေနသည္လား ဆိုသည္ မွာလည္း ေမးခြန္းတစ္ ခုသဖြယ္ျဖစ္ေန ေတာ့သည္။


#YangonTimesJournal #InThisWeek Yangon Media Group
Share it:

Article

Business

Featured

Myanmar

Opinion

Post A Comment:

0 comments: