ဝါဒျဖန္႔မႈ၊ ေလလံုးထြားမႈႏွင့္ ျငင္းပယ္မႈ

Share it:


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ေအာင္ ၾကမ္းလြန္းလွသည့္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ အစိုးရဝါဒျဖန္႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ေနထိုင္လာခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိတ္ပင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာသည္။

ဂ်က္ဖရီ ေဂါ့ဒတ္ ေရးသားသည္။

၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက ရန္ကုန္တြင္ သြက္လက္ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာေလာက ရွင္သန္ခဲ့ဖူူးသည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္ကုိ “အေရွ႕တိုင္း၏ ရတနာေလး (Jewel of the East)” ဟုပင္ ကမၻာက တင္စား ေျပာဆိုခဲ့ၾကရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ရန္ကုန္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေစ်းဝယ္သူမ်ား၊ အလည္အပတ္လာၾကသူမ်ားျဖင့္ ပ်ားပန္းခတ္ စည္ကားဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က အသစ္စက္စက္ လြတ္လပ္ခါစ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္ ေန႔စဥ္ထုတ္ေဝေနေသာ သတင္းစာေစာင္ေရ ၃ဝ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္အာရွဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ သတင္းစာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းစာ ေရႊေခတ္ဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရႊေခတ္မွာ သိပ္မၾကာလိုက္ေပ။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီးေနာက္ အသက္ရွဴ မြန္းၾကပ္ေစေသာ ဆင္ဆာစနစ္ကို စတင္ က်င့္သံုးေစျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားအေပၚတြင္ တုိက္ခုိက္မႈ စတင္ေလေတာ့သည္။ ဤမွာပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနေသာ သတင္းစာေစ်းကြက္ႀကီး၏ က်ဆံုးပ်က္စီးခန္း စတင္ခဲ့ပါေတာ့သည္။ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရကို ဦးေနဝင္းက လက္နက္အားကိုးႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ၿပီးေနာက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒဆိုသည္ႀကီးကို ျပ႒ာန္းလိုက္ေလသည္။

ထိုဥပေဒအရ ပုဂၢလိကက႑အေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ထုတ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘဲ ဂ်ာနယ္ဟုေခၚၾကေသာ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳလုိက္ေတာ့သည္။ ၎ျပင္ လက္ေရးႏွင့္ ပံုႏွိပ္စာအားလံုးသည္ ဆင္ဆာခြင့္ျပဳမိန္႔ ႀကိဳတင္ ရယူၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာေသာ အခ်ိန္က်မွသာ ႀကိဳတင္ဆင္ဆာတင္ရေသာ စနစ္ရပ္ဆုိင္းသြားၿပီး အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားကိုလည္း ေန႔စဥ္သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ျမန္မာ့ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာကတြင္ အစိုးရဝါဒျဖန္႔လုပ္ငန္းကိုသာ အဓိကအသားေပးေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာအနည္းငယ္ႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ခံၾကရေသာ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ အခ်ဳိ႕သာလွ်င္ ရွိခဲ့သည္။ ဆင္ဆာလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ရန္ႏွင့္ ပိတ္ပင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအေပၚ အထင္ေသးအျမင္ေသးေစမည့္ အမွန္တရားမွန္သမွ်ကို ဖံုးကြယ္ပိတ္ပင္ရာတြင္ အလြန္ ေျပာင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ မူဆလင္မ်ားကို လူမ်ဳိးစု သန္႔စင္ေရးဟု ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေခၚဆိုေနေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ေနေသာ အဆင့္အထိ ေရာက္လာခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Zeid Ra'ad al- Hussein က ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ အမွန္တရားကုိ ဆက္တိုက္ ျငင္းဆန္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအတြင္းက ေျပာခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာဝါရင့္အရာရွိ ဦးေသာင္းထြန္းကို ရည္ညႊန္းေျပာခဲ့ပံုပင္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဦးေသာင္းထြန္းကို အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပးအျဖစ္ NLD အစိုးရက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးခဲ့သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ဦးေသာင္းထြန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ဳိးေရးသန္႔စင္မႈ (သို႔မဟုတ္) လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ လံုးဝမရွိပါဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၈ရက္ေန႔က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝး၏ ေဘးပန္းအစည္းအေဝးတြင္ ဦးေသာင္းထြန္းက လူမ်ဳိးေရး ရွင္းလင္းမႈ (သုိ႔မဟုတ္) လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ေတြ႕ျမင္လိုပါသည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ မရိုးသားေသာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ခန္႔အပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံက ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေပ။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွစ၍ သတင္းေထာက္မ်ားအား ရခုိင္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ သတင္းယူခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

၂ဝ၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးပါ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေရွ႕ေန Mr. Marzuki Darusman ကုိ ကုလသမဂၢက ခန္႔အပ္စဥ္အခါကမူ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ထိုမစ္ရွင္အဖြဲ႕အား သက္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္ မတ္လက ဖြဲဲ႕ခဲ့ေသာ မစ္ရွင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာေပးမည္မဟုတ္ဟု ျမန္မာအစိုးရက ေျပာၾကားၿပီး ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာၿပီးမွ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ပန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာက အေလွ်ာ့မေပးခဲ့ျခင္းမွာ မစ္ရွင္အဖြဲ႕က စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္လိုေသာအခ်က္ကို ျမန္မာက ျငင္းဆိုထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီလီ၏ အစီရင္ခံစာကုိလည္း ျမန္မာက ျငင္းဆိုထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ယန္ဟီလီ ထပ္မံလာေရာက္ခြင့္ကို NLD အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံေရးရာ႒ာနတြင္ ဦးေသာင္းထြန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ ကမၻာတလႊား ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကုိ ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆြဲေဆာင္မႈႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား၏ ဖမ္းစားမႈခံၾကရေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဦးေဆာင္၍ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနေသာကာလတြင္းက အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံအျဖစ္ သံုးႏွစ္ဆက္တုိက္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္အစိုးရ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သတင္းတြင္ ဦးေသာင္းထြန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပရာ၌ ဘာသာေရးထက္ အျခားေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္သာ ျမန္မာကို တစ္ဦးတည္း ဆြဲထုတ္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ဦးေသာင္းထြန္းက တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုမႈကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္မႈႏွင့္ သည္းခံမႈတို႔အတြက္ စံျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟုပင္ ဆိုသင့္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ဦးေသာင္းထြန္း၏ အထက္ပါစကားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဝါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကို စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ (ဆင္ဆာ) က ျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားကို အစိုးရက အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ဝင္ေရာက္ျခင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာတိုင္း(မ္) (အဂၤလိပ္) စာေစာင္၏ အယ္ဒီတာအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္က လုပ္ကုိင္ေနေသာေၾကာင့္ သတင္းထဲက မည္သည့္စာေၾကာင္းအား ျဖတ္ေတာက္ခံရၿပီဆိုသည္ကို ကၽြန္ေတာ္က သိေနသည္။ ဤသုိ႔ႀကိဳတင္ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ႀကီးေလးပင္ပန္းေသာ၊ စိတ္တုိဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဖြယ္ေကာင္းေသာ  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရလြန္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳကုိ ျမန္မာသတင္းေထာက္တုိင္း၊ အယ္ဒီတာတိုင္း၊ စာေရးဆရာတိုင္း၊ ကဗ်ာဆရာတိုင္း ခံစားခဲ့ၾကဖူးသည္သာ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္၏ ဆင္ဆာစနစ္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းသည္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္သေဘာမေပါက္ခဲ့ေပ။

သုိ႔ေသာ္ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမူ စစ္အာဏာရွင္တို႔ မလိုလား၊ မႏွစ္သက္ေသာ အရာအားလံုးကို အလိုလို သိရွိေနရသည့္အတြက္ စစ္အုပ္စုအေၾကာင္း၊ သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ သူတို႔ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား၊ သူတို႔၏ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ကိစၥမ်ား၊ သူတို႔၏ ေလာကအျမင္မ်ားကို သူတို႔ျဖတ္ေတာက္လိုက္ေသာ စကားလံုးမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ျပသေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတုိင္း(မ္)တြင္ ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ထိုအခြင့္ထူးကို အသံုးခ်၍ စစ္အစိုးရ၏ အမွန္တရားကိ ုျငင္းပယ္ပံု၊ ပိတ္ပင္ပံု နမူနာမ်ားကို စာမ်က္ႏွာအလိုက္ တပံုတေခါင္း စုေဆာင္းရရွိခဲ့သည္။ အစပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ စစ္အစိုးရလိုလားသူဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ စြပ္စြဲေဝဖန္မႈမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈမရွိေပ။ စစ္အစိုးရ၊ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ခုခု လက္ေအာက္တြင္ ဆင္ဆာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို နားမလည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ (သုိ႔မဟုတ္) မ်က္ႏွာသာေပးမႈ မပါဝင္ဘဲ သတင္းေရးသားႏုိင္မႈအေပၚ ဆင္ဆာ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို  နားလည္ႏုိင္စြမ္းမရွိၾက၍သာ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္အစိုးရက ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားပုဂၢလိက မီဒီယာတစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္အစိုးရကို မေကာင္းေျပာၿပီး သူ႔ရန္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အေကာင္းေျပာသည့္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေဝဖန္ေနသူမ်ားက ထင္ၾကပါသလား။

ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကုိ မသိနားမလည္သျဖင့္ ေဝဖန္ေနၾကသည္သာ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာတိုင္း(မ္) တြင္ ဆင္ဆာအာဏာပိုင္တို႔က မထည့္မေနရ ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ National Affairs ဟူသည့္ ေကာ္လံေၾကာင့္လည္း ျမန္မာတိုင္း(မ္)မွာ အၿမဲလိုလို အဆဲခံရသည္။ ထိုေကာ္လံမွာ စစ္အစိုးရဝါဒျဖန္႔ ေကာ္လံျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလထဲတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၏ National Affairs ေကာ္လံတြင္ Freedom of Faith and Worship ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ခုထည့္သြင္းရန္ ညႊန္ၾကားခံရသည္။ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူမ်ဳိးတစ္ခုအေနႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာကို တကယ္ပင္ သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာသာျခားမ်ား သိထားရန္လိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္သည္းခံ ခြင့္လႊတ္တတ္သူမ်ား၊ အျခားဘာသာမ်ားကိုလည္း ေလးစားတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာသာအေပၚတြင္ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္မႈရွိၾကသည္ မွန္၏။ သုိ႔ေသာ္ တယူသန္ အစြန္းေရာက္မ်ားေတာ့ မဟုတ္ၾကေပ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈႏွင့္ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား အၿမဲပင္ထားရွိၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အလြန္စိတ္ရွည္ သည္းခံတတ္ၾကသည္။ နားလည္ ခြင့္လႊတ္တတ္ၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ဘာသာႀကီးမ်ားအနက္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲ Holy War မဆင္ႏႊဲခဲ့ေသာ ဘာသာဟူ၍ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ခုတည္းရွိသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကို တြက္ဆၾကည့္လွ်င္ ဤသည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ ဗုဒၶသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမားႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘာသာႀကီး တစ္ခုသာျဖစ္သည္။”

ဝါဒျဖန္႔မႈသည္ ဝါဒျဖန္႔မႈသာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဆင္ဆာအဖြဲ႕သည္ ဗုဒၶဘာသာမွလြဲ၍ အျခားဘာသာမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ ခြင့္ျပဳေလ့မရွိခဲ့ေပ။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ သၾကၤန္ပြဲအႀကိဳကာလ ျမန္မာတို႔၏ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ေရကစားပြဲေတာ္ အႀကိဳကာလတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)၏ သၾကၤန္အႀကိဳက႑တြင္ သၾကၤန္ပြဲေတာ္၏ အစမူလသည္ ဟိႏၵဴရုိးရာ ယံုၾကည္မႈမွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ ဝါက်ငါးခုကို ဆင္ဆာအဖြဲ႔က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ သည္းမခံႏုိင္မႈသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ပါ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ဆင္ဆာတင္ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားတြင္ ဝါတြင္းကာလ ဝါဝင္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း သတင္းတစ္ပုဒ္ပါရွိခဲ့သည္။ ဝါဆိုလသည္ သကၤန္းႏွင့္ အျခားသံဃာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းအားေကာင္းေသာ ရာသီခ်ိန္ခါျဖစ္သည္။ ထုိသတင္းတစ္ပုဒ္လံုး ျဖတ္ေတာက္ခံခဲ့ရသည္မွာ သတင္းပါ ေနာက္ဆံုးဝါက်ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ သကၤန္းပရိကၡရာဆုိင္တစ္ခ်ဳိ႕မွာ ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ သကၤန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ဆုိင္ႀကီးတစ္ခ်ဳိ႕ နာမည္ ထိခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕သကၤန္းဆုိင္မ်ားသည္ သကၤန္းေဟာင္းမ်ားကို ျပန္ဝယ္၊ ျပန္ျပင္ၿပီး အသစ္အျဖစ္ေရာင္းခ်ေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝိနည္းဆိုသည္မွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ သံဃာရဟန္းတို႔ လိုက္နာၾကသည့္ ၂၂၇ သြယ္ေသာ ရဟန္းစည္းကမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္း၊ မြန္းလြဲညစာစားျခင္း၊ မာတုဂါမမ်ားႏွင့္ အတူတြဲလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ထိုင္ျခင္း၊ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ျခင္းတို႔ကို ဝိနည္းက တားျမစ္ထားသည္။

ကုန္ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ားသည္ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္သူ (စာေပစီစစ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္) သတိေပးေခါင္းေလာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရ၏ ႏုိင္ငံစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈ လြဲမွားညံ့ဖ်င္းမႈကို မီးေမာင္းထုိးျပေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲ က်ဳိက္ထီးရုိးဘုရားပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈသတင္းကို ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ဘုရားဖူး ခုနစ္သိန္းခန္႔ လာေရာက္ၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း၊ ဘုရားရွိေစ်းဆုိင္ခန္း ငွားရမ္းခမ်ားလည္း ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ဤဝါက်ႏွစ္ေၾကာင္းကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေလလံျဖင့္ဆံုးျဖတ္ေသာ ဆိုင္ခန္းငွားခမ်ား မုိးထိုး၍ ျမင့္တက္ေနသည္။ ေပ ၂ဝ မ်က္ႏွာစာရွိေသာ ဆုိင္ခန္းတစ္ခန္း တစ္ႏွစ္အတြက္ ငွားရမ္းခမွာ ထိုမတိုင္မီႏွစ္က က်ပ္တစ္သိန္းခြဲသာရွိခဲ့ရာမွ ထိုႏွစ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၃ဝ အထိ ျမင့္တက္သြားသည္။ ကြမ္းယာဆုိင္ေလးတစ္ဆိုင္ ငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္အတြက္ ယခင္ က်ပ္ ၃ဝ,ဝဝဝ သာရွိရာမွ ထိုႏွစ္၌ က်ပ္ ၁၄ သိန္းရွိခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္မီးမမွန္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္မီးမလာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း အၿမဲအျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ လစဥ္ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ ျမန္မာ့ျပကၡဒိန္တြင္ ေပ်ာ္စရာအေကာင္းဆံုး ပြဲေတာ္တစ္ခုမွာ သီတင္းကၽြတ္ မီးထြန္းပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္းကာလအဆံုး ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ အႀကိဳကာလ ဖေယာင္းတုိင္လုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနေဆာင္းပါးတြင္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္း အျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဖေယာင္းတုိင္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေျပာစကားစာပိုဒ္ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ “ဖေယာင္းတုိင္ အေရာင္းသြက္ေနရတဲ့အေၾကာင္း တစ္ခုကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ မၾကာခဏ ပ်က္တတ္လို႔ပါဘဲ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ခ်ဳိ႕အေၾကာင္းလည္း ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ အနားယူခဲ့ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ေအဘယ္လ္သည္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးျဖစ္သည္။

၎သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏စိတ္ကူးအႀကံညဏ္မ်ားမွာ လစ္လ်ဴရွဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား လႊမ္းမိုးထားေသာ စစ္အစိုးရတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ ရုိမင္ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ပါ လမ္းျပေျမပံုအရ က်င္းပမည့္ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ တစ္လအလို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေဒးဗစ္ေအဘယ္လ္ကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)က တြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထိုမတိုင္မီွ ခုနစ္ႏွစ္ကတည္းက စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပထားခဲ့ေသာ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔ သြားရာလမ္းျပေျမပံုပင္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴး၏ မူလေခါင္းစဥ္မွာ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေဆးခါးႀကီးေသာက္ဖို႔ လိုအပ္ (Bitter remedies needed for reform)” ဟု ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္ဆာက ထုိေခါင္းစဥ္ကုိ ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး “လႊတ္ေတာ္တြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္ေကာင္းမ်ား လိုအပ္ (Good economists needed for parliament)” ဟု အစားထုိးလိုက္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး တက္လာမည့္ အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအဘယ္လ္၏ အႀကံညဏ္ေပးခ်က္မ်ားမွာ အင္တာဗ်ဴးေဆာင္းပါးမွ အျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဥပမာ - ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္လွ်င္ စီးပြားေရး ခုန္ပ်ံတက္လာလိမ့္မည္ဟု သူကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ အမွန္တရားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မွန္လြန္းေန၍ လက္ခံရန္ ခက္ေနၾကေပလိမ့္မည္။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ေအဘယ္လ္သည္ Britain's Royal Military Academy, Sandhurst စစ္တကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပညာ ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ရာ စစ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အျခားဝန္ႀကီးမ်ားထက္ပို၍ မီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႕ရလြယ္ကူသည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ သူအနားမယူမီက ျမန္မာတိုင္း(မ္)၏ သတင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ေဖာ္ျပခံရေလ့ရွိသည္။ ၂၁ ရာစုေစာေစာပိုင္း ျမန္မတိုင္း(မ္)က ဆင္ဆာတင္ေနရေသာကာလတြင္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဝန္ႀကီး အေၾကာင္းပါလာပါက စကားလံုးတစ္လံုးကို အၿမဲျဖဳတ္ခိုင္းခဲ့ေလ့ရွိသည္။ ထိုစကားလံုးမွာ အျခားမဟုတ္။ “ေဒးဗစ္” ဆိုေသာ စကားလံုးပင္ျဖစ္သည္။

ဘာသာေရးသည္းခံမႈႏွင့္ လြတ္လပ္မႈတြင္ စံျပလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟုဆိုေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ခရစ္ယာန္အမည္မွာ တားျမစ္စကားလံုး ျဖစ္ေနေခ်သည္။

ၿဖိဳးဝင္းကိုကို ဘာသာျပန္သည္။

Share it:

Article

Featured

Myanmar

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: