ကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ထိခိုက္မႈနည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈကုိ ပြင့္လင္းစြာ ခ်ျပရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ မွတ္ခ်က္ျပဳ

Share it:

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈

အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္အေျခအေနအား ျပည္သူအား ပြင့္လင္းစြာခ်ျပရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က တင္သြင္းေသာ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရိွခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရာတြင္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

''အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ တန္ဖိုးတိုးတက္လာမႈအရ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းလာမႈ အပါအဝင္ မိမိတို႕ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေပၚ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည့္ စီးပြား ေရးအေျခအေန၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖဲြ႕က လတ္တေလာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ ေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈအေျခအေနကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦး ေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ GDP တြက္ခ်က္ရာတြင္ ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ အေျခခံႏွစ္ကို ၂ဝ၁ဝ -၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အစား ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၊၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး ဧက ၄၉၈၈၂၉၁၅ ရိွၿပီး ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၅ဝ၇ဝဝ၃၉၉ ဧကရိွသျဖင့္ ၈ဝ၈၄၈၄ ဧက ေလ်ာ့နည္းေသာ္လည္း ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ရန္ လ်ာထားျခင္းအေပၚတြင္လည္း ျပည္သူလူထုကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာခ်ျပရန္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပံုမွန္ ေစ်းႏႈန္းအရ စီးပြားေရးတိုးတက္ မႈႏႈန္း ၇ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ၁၃၆ဝ က်ပ္၊ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္အခန္း၌ က်ပ္သန္း ၈၄၇၆ ဒသမ ၃၂ ဘီလီယံ၊သမဝါယမ အခန္းတြင္ က်ပ္သန္း ၄ ဒသမ ၆၆ ဘီလီယံ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ အခန္းတြင္ က်ပ္သန္း ၂၄၈၆၅ ဒသမ ၁၉၆ ဘီလီယံ၊ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၃ဝဝ သန္းႏွင့္သြင္းကုန္တန္ဖိုးကန္ေဒၚ လာ ၁၅၈ဝဝ သန္းရရိွရန္လ်ာထားေၾကာင္းသိရသည္။

NT

#democracytoday
Share it:

Business

Dollar

LocalNews

Myanmar

News

Political

Regional

Post A Comment:

0 comments: