အာဏာရွိသူတုိ႔၏ ဆႏၵာဂတိအရေဆာင္ရြက္မႈကုိ အေရးယူရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕တုိက္တြန္း

Share it:


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၆- လုပ္ပုိင္ခြင့္အာ ဏာရွိသူတုိ႔၏ ဆႏ္ၵာဂတိအရ ေဆာင္ရြက္မႈ ကိုအေရးယူရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ ကတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ Pen Pacific ဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာဥပေဒ (Condominium Law) အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေရးရွင္းလင္းတင္ျပပဲြႏွင့္ ယေန႔ေဆာက္ လုပ္ေရးေလာကတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ေသာစကား၀ိုင္း တြင္ ၎င္းတုိ႔ကတိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

““အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒရိွေပမယ့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတစ္ခုတည္းကိုသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့အတြက္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ လို႔ျမင္ပါတယ္။ ဒီလိုခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ ေပးဖို႔လိုေနတယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္””ဟု ေတာ္၀င္ဂ႐ု(ပ္)ဥက္ၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးက ေျပာ ၾကားလုိက္သည္။

ဥပေဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ျပ႒ာန္းေပး ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ
အစိုးရ၏တာ၀န္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္မရဘဲ ဥပေဒအ ရသာေဖာ္ေဆာင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ က ထိန္းေက်ာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွျပ႒ာန္းေသာ္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕က လုပ္ခ်င္မွလုပ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကမည္သို႔မွမတတ္ႏိုင္ ဘူးဆိုသည့္ကိစ္ၥကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ေျပာဆိုေန သည္မွာ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးဥပ ေဒႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေန ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

““ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကစိန္ ေခၚမႈက အဂတိပါ။ ဒီအဂတိ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ စိန္ ေခၚမႈကို အႀကီးအက်ယ္ရင္ဆိုင္ ေနရတယ္ဆိုတာ သတိထားမိပါ တယ္။ ဆႏ္ၵာဂတိနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ ကို ငါလုပ္ေပးခ်င္လုပ္ေပးမယ္။ ဒီေနရာမွာ ငါဒီအေဆာက္အအံုကို ခြင့္ျပဳခ်င္ျပဳမယ္။ ခြင့္မျပဳခ်င္မျပဳ ဘူး။ အဲဒါကို ဘာလုပ္ရမလဲ မသိ တဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လုပ္ငန္းတစ္ ခုကိုရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္လိုက္ေတာ့ မယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြစိုက္ၿပီး ေတာ့မွ ဒီပံုစံအတိုင္းလုပ္ရမယ္ဆို တဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ၊ ခြင့္ျပဳမိန္႕ေတြ ဟာ ဘယ္အခ်ိန္ရမယ္မွန္းမသိတဲ့ အေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အ တြက္ ႀကီးက်ယ္ေသာစိန္ေခၚမႈ ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္””ဟု ၎င္းက ေျပာသည္။

ဆႏ္ၵာဂတိအရေဆာင္ရြက္မႈ ကို အေရးယူမည္ဆိုပါက အစိုးရ အဖဲြ႕ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ားက ဥပေဒ အတိုင္းသာလုပ္ေဆာင္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ယင္း ကဲ့သို႔ဥပေဒျပ႒ာန္းထားမႈအရ အ ေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရိွေသး ေၾကာင္း၎င္းကေျပာသည္။

““လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကိုသာ မလုပ္ရင္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖစ္ တယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွမ ဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒ အတိုင္းလုပ္ဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ က ျပ႒ာန္းတာကို အစိုးရအဖဲြ႕က မလုပ္မေနရလုပ္ရပါ့မယ္။ ကာ ကြယ္သင့္တဲ့ကိစ္ၥကိုလည္း ကာကြယ္ ရပါ့မယ္။ ကာကြယ္သင့္တဲ့ကိစ္ၥ ကို မကာကြယ္ေပးရင္လည္း အဂ တိပါပဲ။ ခြင့္ျပဳသင့္တာကို မခြင့္ ျပဳလည္း အဂတိပါပဲ။ ေပးခ်င္တဲ့ သူကိုေပးမယ္။ မေပးခ်င္တဲ့သူကို မေပးဘူးဆိုတာလည္း အဂတိပါ ပဲ””ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

ကမ္ၻာ့ဘုရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမ္ၸဏီဥက္ၠ႒ ဦးကိုကိုေအာင္က ဆႏ္ၵာဂတိအရေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ကို အေရးယူႏိုင္ရန္ တိတိက်က်ျပ ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိက် စြာေဆာင္ရြက္မႈမရိွေၾကာင္း ေျပာ သည္။
““ဌာနဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္း ေတြက ဆႏ္ၵာဂတိအရေဆာင္ရြက္ ရင္လည္း အဂတိလိုက္စားတာျဖစ္ တယ္။ ဥပေဒေတြကရိွၿပီးသား။ အခုျဖစ္ေနတာက ဒါကိုတိတိက် က်မလိုက္နာလို႔ ဒီလို အလဲြလဲြအ ေခ်ာ္ေခ်ာ္ေတြျဖစ္ေနတာ””ဟု ၎င္း ကေျပာသည္။

ဥပေဒအတိုင္းမလိုက္နာသည့္ ပုဂ္ၢလိကအပါအ၀င္ အစိုးရ၊ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားကို နစ္နာသူမ်ားက တရားစဲြဆိုခြင့္ကို တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ယင္းသို႔ ဆႏ္ၵာဂတိျဖင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မွသာ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ား အား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ မတီဥက္ၠ႒ ေဒၚစႏ္ၵာမင္းက လႊတ္ ေတာ္မွကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီမံ ကိန္းမ်ားၾကန္႔ၾကာေနသည္မွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွ စီမံကိန္းမ်ား ဥပေဒႏွင့္ ညီ၊ မညီ သာ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ခြင့္ျပဳအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရန္မွာ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕ မ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

““ကၽြန္မတို႔လက္ထက္မွာ လုပ္ ငန္းေတြၾကန္႔ၾကာေနတယ္။ ရပ္ေန ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္က အတည္မ ျပဳဘူး။ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာဟာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္ဆို တာ ေျပာလိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရ လက္ထက္က ဘယ္လိုပဲလုပ္ခဲ့ လုပ္ခဲ့ ကၽြန္မတို႔အျပစ္ကိုျပန္မ ေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာက ကၽြန္မတို႔ တစ္ေတြက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္က် ျဖစ္ေအာင္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခ်င္ပါ တယ္။ ဒါက လႊတ္ေတာ္ဘက္က စိတ္ဆႏ္ၵပါ။ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အရ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႕ေတြ ကို စီမံကိန္းေတြကို တိတိက်က် ျမန္ ျမန္ဆန္ဆန္တင္ျပပါ။ ေဆြးေႏြး ၿပီးရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာ ေပမယ့္အစိုးရက အဲဒီလုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုမလုပ္တာေၾကာင့္ စီမံ ကိန္းေတြၾကန္႔ၾကာေနတာပါ””ဟု ၎င္းကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ အစိုးရတစ္ႏွစ္ျပည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစိုးရ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ စိတ္ဓာတ္ ကိုေျပာင္းလဲျခင္းဆုိျခင္းသည္ အဂ တိတရားေလးပါးမွကင္းရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕မွာ အဂတိတရားကို ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟုသာ ထင္ၾကသျဖင့္ မၾကာခဏသတိေပး ရေၾကာင္း၊ အဂတိတရားေလးပါး မွာ ဆႏ္ၵ၊ ေဒါသ၊ ဘယာႏွင့္ ေမာဟ တို႔ျဖစ္ၿပီး အစိုးရတာ၀န္ကိုထမ္း ေဆာင္သည့္ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားသည္ မိမိ တို႔ခ်စ္ခင္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ မိမိ တို႔ႏွင့္နီးစပ္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၏အက်ဳိးအတြက္သာၾကည့္၍ လုပ္ ေဆာင္သည္မ်ား ကင္းရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

NT/DemocracyToday | Yangon Media Group
Share it:

Business

LocalNews

Myanmar

News

Political

Regional

Post A Comment:

0 comments: