ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ရွိမည့္ ကာစီႏုိ႐ုံမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က ခြင့္ျပဳႏုိင္မည့္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္း

Share it:


ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ရွိမည့္ ကာစီႏုိရုံမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳႏုိင္မည့္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


“ဒီေန႔ တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒမွာ အဓိကက ကာစီႏုိနဲ႔ထီေပါ့။ ဒီႏွစ္ခုကို ျခြင္းခ်က္ေပးခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ ဒီဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္နဲ႔ပဲ ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ။ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ရွိေနတဲ့ အစုိးရအဖဲြ႕က တင္ျပတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ပဲ သေဘာတူညီဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေလာေလာဆယ္မွာက ကင္းလြတ္ခြင့္ ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ေရးဆဲြႏုိင္ဖုိ႔က ဒီဥပေဒမွာ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ ဥပေဒမွာ တစ္ခါတည္း ေရးထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေပးထားပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိပဲ သီးျခားခြင့္ျပဳတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကာစီႏုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  သတ္မွတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာရန္ လြယ္ကူသည့္ ေနရာမ်ားကုိ အဓိကထားကာ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္းေျခာက္ခန္းႏွင့္ အပုိင္းေပါင္း ၂၃ ပုိဒ္ ပါရွိေသာ္လည္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ စီစစ္ခ်က္အရ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္ အခန္း (၇) အပုိဒ္ ၂၂ တြင္ ေအာင္ဘာေလထီကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖဲြ႕က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနကသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္ႏွင့္ အပုိဒ္ ၂၃ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖဲြ႕သည္ ကာစီႏုိ႐ုံ (သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီမွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံု၌သာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ သီးသန္႔ေလာင္းကစားခြင့္ရွိေသာ ေနရာ) တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုိျပဳျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ စိစစ္ခ်က္ဇယားတြင္ ပါရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီသည္  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေလာင္းကစား ဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ဆန္းသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ေလာင္းကစားနည္းသစ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလထီႏွင့္ ကာစီႏုိ႐ုံမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ကံစမ္း၊ ဥာဏ္စမ္းကစားမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မထုိက္ေစဘဲ ဥပေဒျပဳ၍ ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆဲြလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာလင္းလင္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္က ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္ရာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒပါေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္မ်ားမွာ ယခုကာလႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ဖဲြ႕စည္းပုံအင္အား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား တုိးတက္ေပၚေပါက္လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်ကင့္သုံးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာလင္းလင္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စည္သူ
Eleven Media Group
Share it:

Featured

Foreign

LocalNews

News

Sport

Post A Comment:

0 comments: