အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အသံုးျပဳသူမ်ားအေပၚ အျပင္းအထန္ရိုက္ခတ္မႈရွိ

Share it:

ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိုဘိုင္း broadband ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ရေသးဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီေသာ လူထု၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘဝသာယာေရး တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မူဝါဒမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ကီဂါလီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာဖရိကထိပ္သီးအစည္းအေဝးျဖစ္ေသာ မိုဘိုင္း ၃၆၀ အစည္းအေဝးတြင္ GSMA က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” အမည္ရွိ တင္ျပခ်က္အသစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလ့လာခ်က္အရ ဝင္ေငြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဖြ႔ံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားက ပ်မ္းမွ် အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ သုံးဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အင္တာနက္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနျခင္းက မိုဘိုင္းခ်ိ္တ္ဆက္ထိုးေဖာက္မႈအတြက္ အဓိက အတားအဆီး ျဖစ္ေနေပသည္။
GSMA သတင္းအခ်က္အလက္စံုစမ္းေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ယင္းေလ့လာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းမွ ႏိုင္ငံ့အျမတ္ဝင္ေငြမ်ား အျမင့္ဆုံးတိုးျမွင့္ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အင္တာနက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ထားျခင္းကလည္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေစရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေၾကြးၿမီပမာဏျမင့္မားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး ဝင္ေငြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေလလံတင္မႈမ်ား၏ ပ်မ္းမွ် ၾကမ္းခင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ငါးဆေက်ာ္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ကို သိသိသာသာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ယင္းေလ့လာခ်က္က အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျခင္းႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ မိုဘိုင္း broadband အရည္အေသြးနိမ့္ပါးမႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္ေနမႈကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္။

“အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့ မူဝါဒေတြ မရွိဘဲ အားလုံးပါဝင္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး” ဟု GSMA အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဌာနအႀကီးအကဲျဖစ္သူ Brett Tarnutzer က ေျပာၾကားသည္။ “လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈေတြမွာ အျမတ္အစြန္း ဘယ္ေလာက္တက္လာမလဲဆိုတာကုိပဲ ၾကည့္ၾကၿပီး လူေတြအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈကေန စီးပြားေရးအရ လူမႈေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆုိတာကိုု မၾကည့္ၾကေသးပါဘူး။ ေစ်းႏႈန္းေတြ ေဖာင္းပြမ်ားျပားေစၿပီး ေရတိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုသာ ၾကည့္တဲ့ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မူဝါဒေတြဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာတဲ့ မိုဘိုင္း broadband ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးဖို႕ဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဦးတည္ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႕ မကိုက္ညီလွပါဘူး။ ဒီေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မူဝါဒေတြဟာ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ကန္႔သတ္ပစ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို တိုက္ဖ်က္တာ၊ ပိုေကာင္းတဲ့ က်န္းမာေရးနဲ႕ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတာ၊ ဘ႑ာေရးကိစၥေတြမွာ လူထုပိုမိုပါဝင္လာေစတာနဲ႕ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈကို တိုးျမွင့္ေပးတာစတဲ့ ကိစၥေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ပိုမိုခက္ခဲသြားေစပါတယ္” ဟု ယင္းက ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ႀကီးၾကပ္သတ္မွတ္မႈမ်ားျဖင့္ ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား အဆုံးသတ္ သတ္မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာ ေလလံေစ်း (ၾကမ္းခင္းေစ်း)မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ ရရွိႏိုင္သည့္ လိုင္စင္ရ အင္တာနက္ ပမာဏအား လုပ္ယူကန္႔သတ္ျခင္း၊ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆိုင္ရာ လမ္းစဥ္မ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ မွ်ေ၀မႈမရွိျခင္းႏွင့္ အားနည္းေသာ ေလလံတင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းမ်ားသတ္မွတ္ထားျခင္း စသည္တို႔သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ျမင့္မားေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကိုင္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္မွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပသထားသည္။
GSMA သုေတသန ေလ့လာခ်က္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၂ ႏိုင္ငံ (ဖြ႔ၿံဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံ ၆၀ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ ၄၂ ႏိုင္ငံ)တြင္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ ေလ့လာမႈ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈကြန္ရက္ေလ့လာခ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာကာ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္အေပၚ ထိန္းေက်ာင္းပဲ့ကုိင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္၏ ေစ်းႏႈန္းသက္ေရာက္မႈကိုုပါ ေလ့လာႏိုုင္ခဲ့သည္။ သုေတသနတြင္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘရာဇီးလ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အီဂ်စ္၊ ဂါနာ၊ အိႏၵိယ၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊မကၠဆီကိုု၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈမွာ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။

Share it:

Broadband

Featured

Mobile

News

TechNews

Technology

Post A Comment:

0 comments: