ဇိကုပ္ျပီး နတ္ျပည္တင္ရေတာ့မည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး

Share it:


ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္သလား၊ က်သလား ဆိုေသာေမးခြန္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္း အၾကားရဆုံး ေမးခြန္းျဖစ္ျပီး ယခုတေလာ အၾကားရ ပိုစိတ္လာသည္။ စီးပြားတက္သည္၊ က်သည္ အသာထား။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ထိုသို႔ စိုးရိမ္သူမ်ားလာျခင္း ကိုယ္တိုင္က စိုးရိမ္စရာ။ 

စီးပြားေရးသည္ ယုံၾကည္မႈေပၚ အေျခခံသည္။ စီးပြားက်သည္ဟု လူေတြ ထင္လာလ်င္ တကယ္က်သြားႏိုင္သည္။ စီးပြားက်သည္ထင္လ်င္ အသုံးစရိတ္ေလ ွ်ာ့မည္၊ ၀ယ္သုံးတာေလ ွ်ာ့မည္၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႔ရန္ အၾကံ ခဏရပ္ထားလိမ့္မည္။ ထိုအခါ လုပ္ငန္းေတြ အေရာင္းက်မည္၊ အလုပ္ေတြျပဳတ္မည္။ “ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဥပဒ္ေရာက္သည္” ဆိုေသာ စကားမွာ စီးပြားေရးတြင္ တကယ္မွန္သည္။ 

ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ အာရွဖြ႔ံျဖိဳးေရးဘဏ္ တည္းဟူေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္ႏႈန္းသည္ ၆ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားရွိႏိုင္သည္။ 
၆ရာခိုင္ႏႈန္း ဆိုလ်င္ပင္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ေကာင္းသည္။ တဘက္ကၾကည့္ျပန္လ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ စီးပြားေရး developing economy ျဖစ္ရာ အေတာ္နိမ့္သျဖင့္ တက္မည္ဆိုလ်င္ ပိတ္ေနေသာေရေျမာင္းမွ အမႈိက္ကို ဖယ္လိုက္သကဲ့သို႔ မ်ားမ်ားတက္စရာရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျဗိတိန္စသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး တည္ျငိမ္ျပီး စီးပြားေရးမ်ားမွာမူ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းတက္လ်င္ပင္ ေက်နပ္ေလာက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိုလုပ္လ်င္ ပိုတက္ႏိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလးကို ေက်နပ္ျပီး မိန္းေမာေနစရာ မဟုတ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို ၾကည့္လ်င္ပင္ ျမန္မာသည္ အေတာ္ျပတ္က်န္ခဲ့သည့္အတြက္ ယခုထက္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၂ဆျဖစ္လ်င္ပင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ လိုက္ယူရဦးမည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို မၾကည့္ဘဲ စီးပြားေရး ျမိဳ႔ေတာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္း ၾကည့္လ်င္ပင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ျမင္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးတြင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိရာ က်သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ရွိမည္ျဖစ္သလို တက္သည့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္လည္း ရွိမည္။ တက္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ေ၀းေ၀းေျပးၾကည့္ရန္မလို။ ဆက္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ telecom sector ျဖစ္သည္။ operator အသစ္ My Tel ပင္ ေစ်းကြက္တြင္း ထပ္၀င္လာေသးသည္။

ထိေသာနယ္ပယ္မ်ားကို မွန္းၾကည့္မည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းထိႏိုင္သည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ထိႏိုင္သည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ရခိုင္တည္းဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ပါသလို သြားရာလာရာတည္းရာခိုရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ႏွစ္မ်ားစြာစုလာျခင္းေၾကာင့္လည္းပါႏိုင္သည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ ေစ်းကစားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ တံခါးအဖြင့္ကို ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္သင့္သည့္ေစ်းထက္ မ်ားစြာတက္သြားသည္။ ယခုအခါ ပုံမွန္ေစ်းသို႔ ျပန္ေရာက္ရန္ ေစ်းကြက္က သူ႔သေဘာသူေဆာင္ ျပန္ျပင္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ နဂိုပုံမွန္ ၀ယ္လိုအားေရာင္းလိုအား မ ွ်ေျချပန္သြားေနခ်ိန္တြင္ ပိုက္ေဘာမိေနသူမ်ားစြာ ရွိသည္။ ပိုက္ေဘာမိသူမ်ားတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိေနသည္။ 

တဖန္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္မွာ ဘဏ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေခ်းသည့္အခါ အိမ္ျခံေျမကို အေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္ကမ်ားသည့္အတြက္ အိမ္ျခံေျမေစ်းထိုးဆင္းသည့္အခါ ဘဏ္မ်ားလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ပိုက္ေဘာမိၾကမည္။ ျမန္မာဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဘဏ္တစ္ခုတည္း လုပ္ၾကျခင္းထက္ အျခားစီးပြားေရးမ်ားလည္း တြဲလုပ္ၾကသည့္အတြက္ သူတို႔ ဘဏ္တြင္ မိေနလ်င္ အျခားေနရာမ်ားသို႔လည္း မီးခိုးၾကြက္ေလ ွ်ာက္ရိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို သိေသာေၾကာင့္လားမသိ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း ဘဏ္မ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ သုံးစြဲေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ တိုက္တိုက္တြန္းတြန္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေနသည္။ ထိုအခါ ေအာ္သည့္ဘဏ္ ေအာ္ၾကသည္။ ဘဏ္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အေကာင္ၾကီးအျမီးရွည္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၾသဇာလည္းၾကီးသည္။ သိမ္ေမြ႔ေသာ ျပႆနာျဖစ္မွန္း ဗဟိုဘဏ္ကလည္း သေဘာေပါက္ပုံရသည္၊ မေလ်ာ့မတင္းနည္းျဖင့္ သြားရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟု ျမင္သည္။

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ လြတ္လပ္ေသာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚရန္လိုသည္။ ယခု စာေရးသူ သုံးသပ္ခဲ့ေသာ နယ္ပယ္မ်ားသည္ ျမင္သာထင္သာနယ္ပယ္ တစ္ခုႏွစ္ခုသာျဖစ္သည္။ လူမသိသူမသိအားေကာင္းေသာ နယ္ပယ္မ်ား ရွိေနႏိုင္သလို ျပိဳလဲေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး

စီးပြားေရးအတက္အက် ျငင္းခုန္ပြဲသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျငင္းခုန္ပြဲဘက္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလာသည္။ စီးပြားေရးကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ေျပာၾကျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရး ဆန္ဆန္ေျပာျခင္းဘက္ ကဲလာသည္။ မင္းဘက္၊ ငါ့ဘက္ ျဖစ္လာသည္။ စီးပြားေရးက်သည္ ေျပာမိသူမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၏ရန္သူျဖစ္သြားသည္။ ခရိုနီမ်ားဟု အေျပာခံရသည္။ စီးပြားေရးတက္သည္ ေျပာမိသူမ်ားသည္ အစိုးရကို ဖာသူ၊ သာေပါင္းမ်ား ျဖစ္သြားၾကသည္။ ၀ါးလုံးရွည္ျဖင့္ သိမ္းရမ္းခံရသည့္အတြက္ ဟိုဘက္ ဒီဘက္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ျမင္ရာ ကိုယ္ေျပာသူမ်ားအတြက္ ေနရာမရွိေတာ့။ တက္သည္ေျပာသူေရာ က်သည္ေျပာသူေရာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေစခ်င္သူမ်ားဟုမူ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္သည္။ သေဘၤာျမဳပ္လ်င္ အားလုံးပါသြားမည္မဟုတ္လား။ 

ႏိုင္ငံေရး အျငင္းအခုန္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေျပာင္းသြားျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာျခင္း၊ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းတြင္ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ျခင္းကိုလည္း ျပေနသည္။ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ လူမၾကိဳက္ေသာ္လည္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ားကို လုပ္ရသည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ အမွားမ်ားစြာကို အမွန္ျပင္ေနရသည့္ႏိုုင္ငံတြင္ လူမုန္းခံျပီး လုပ္ရမည့္ လုပ္သင့္ေသာအရာ ပိုမ်ားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ယခုထက္ ပိုနီးလာလ်င္ မဲမရမည္စိုးျပီး စီးပြားေရးတြင္ ေဆးခါးၾကီးတိုက္ဖို႔ လိုသည္မ်ားမတိုက္ႏိုင္မွာ စိုးရသည္။ ယခုလူၾကိဳက္ေသာ္လည္း ေရရွည္မေကာင္းသည့္ လူျပိန္းၾကိဳက္မူ၀ါဒမ်ား populist policies မ်ားသည္ မဲမ်က္ႏွာျဖင့္ ထိပ္ေရာက္လာမွာ စိုးရသည္။ 

အေျဖ

ပထမဆုံးမွာ အစိုးရအေနျဖင့္ စီးပြားေရးကို ယခုထက္ပိုအာရုံစိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးမ်ား အေနျဖင့္သာ မကဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္လုံးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားတိုးတက္ေရးကို ဦးထိပ္ထားရန္လိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု/ ျပည္နယ္တိုုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္ျခင္း၊ ျမန္ဆန္ျခင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးေပၚ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္သည္။ 

enabling environment ေခၚ စီးပြားေရးေရခံေျမခံေကာင္းေအာင္ ဖန္တီးေပးရမည္။ အခြန္ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြရယူျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရုံသာမက လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုပါ ျပဳျပင္ေပးမွ စီးပြားေရး ေရခံေျမခံေကာင္း ျဖစ္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္သူဆိုသည္ႏွင့္ လူဆိုးလူေကာင္းမခြဲဘဲ တစ္တန္းတစ္စားတည္း မေကာင္းျမင္ၾကျခင္းသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအတြင္းတြင္ေရာ သာမန္ျပည္သူလူထုမ်ားအတြင္းတြင္ပါ ေလ်ာ့ပါးသြားရန္လိုသည္။ စီးပြားေရးလုပ္သူမ်ားတြင္ ခရိုနီ၊ ၀ိသမေလာဘသား ရွိသလို ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ လုပ္စားျပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေနသူမ်ားလည္း ပါမည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မထူေထာင္ႏိုင္ မခိုင္မာ မေတာင့္တင္းဘဲႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတက္မည္မဟုတ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ အျမင္ေျပာင္းရန္လိုသည္။ 

တစ္ဘက္တြင္ ၾကိဳးနီစနစ္သည္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို လက္ေနာက္ျပန္ၾကိဳးခ်ည္ျပီး ေျပးခိုင္းေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသးသည္။ Ease of Doing Business Ranking ေခၚ စီးပြားေရးလုပ္ရကိုင္ရလြယ္ကူမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ပါ၀င္သည့္အနက္ ျမန္မာသည္ ၁၇၁တြင္ ရွိေနျခင္းက ထိုအခ်က္ကို သက္ေသျပသည္။ “ထစ္ထားေလ ေငြရေလ” ဟုသာ သေဘာထားလ်င္ ၾကိဳးမ်ား မ်ားလာရန္သာရွိသည္။ ခ်ည္ထားေသာ ၾကိဳးအခ်ိဳ႔ကို ျဖည္ေပးလိုက္ရုံျဖင့္ ျမန္မာသည္ ပိုျမန္ျမန္ေျပးႏိုင္မည္။ 

ျပည္တြင္းထုတ္ Made in Myanmar မ်ား အားေပးဖို႔ လိုသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းခ်ဲ႔ႏိုင္၊ လုပ္အားပိုငွားႏိုင္လ်င္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားတက္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သည္ လူဦးေရ ၅၁သန္း ၅၂သန္းရွိသျဖင့္ မေသးလွ။ စီးပြားေရးတက္ေအာင္ ႏိႈးဆြေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ျပည္တြင္းထုတ္အားေပးပါ ဆိုသျဖင့္ ေစ်းၾကီး ပစၥည္းညံ့မ်ားကို ၀ံသာႏုစိတ္ျဖင့္ က်ိတ္မွိတ္အားေပးရန္မဟုတ္။ ေစ်းသင့္တင့္ေသာ အရည္အေသြးမီေသာ ျပည္တြင္းထုတ္မ်ားကို အားေပးရန္ ေဆာ္ၾသလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စီးပြားေရး ေရခံေျမခံေကာင္းေပၚလာလ်င္ Made in Myanmar မ်ား၏ အရည္အေသြးတက္လာမည္။ 

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳျပီးလ်င္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းျမန္ျမန္စႏိုင္ေအာင္၊ စက္ရုံတည္ႏိုင္ေအာင္၊ လူျမန္ျမန္ေခၚႏိုင္ေအာင္ တိုက္တြန္းအားေပးရန္လိုသည္။ ယင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ၾကိဳးနီမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းျဖတ္ေတာက္ေပးမည့္ အစီအမံတစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္။ ယင္းတို႔ လုပ္ငန္းစရန္ ေႏွးေနလ်င္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူတို႔ အတြက္သာ မေကာင္းျခင္းမဟုတ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္းမေကာင္း။ လုပ္ငန္းျမန္ျမန္စႏိုင္လ်င္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျမန္ျမန္အလုပ္ရမည္၊ ျပည္ပမွ ေငြမ်ား ျမန္ျမန္ ၀င္လာမည္၊ ျမန္မာျပည္ထြက္ ထြက္ကုန္မ်ား ျမန္ျမန္ေပါလာမည္၊ ပိုေကာင္းလာမည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ဇိကုပ္ျပီး နတ္ျပည္တင္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တက္သလား၊ က်သလား ျငင္းခုန္ၾကျခင္းထက္ ခါးေတာင္းက်ိဳက္ကာ အစိုးရ ျပည္သူ ၀ိုင္းရုန္းၾကရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ။ 

ေဇယ်သူ

Share it:

Article

Business

Featured

Myanmar

Opinion

Post A Comment:

0 comments: