အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

Share it:

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ၏  ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ၂၉-၈-၂၀၁၈

        ကုလသမဂၢေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (The Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar)၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အျခား ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးကုိ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျပီးတရားစြဲဆိုရမည္ဟု ေတာင္းဆုိ ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။  အမွန္တြင္ ထုိ(IFFM)၏ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ပတ္္သက္၍ ျမန္မာႏုိ္င္ငံက ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း မရွိပါ။ အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ တစ္ဖက္သတ္မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ စြပ္စြဲထုတ္ျပန္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ တစ္ေသာင္းခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံရသည္ဟု နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔က တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ ခဲ့ပါသည္္။  သို႔ျဖစ္ရာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္တုိင္က ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ ရာတြင္ တရားဥပေဒ တုိ႔၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒသည္ လူသားတုိ႔အား အကာအကြယ္ေပးေရး သာ အဓိကျဖစ္သည္ ဆုိျခင္း ထက္ အျပစ္ေပးအေရးယူေရးဘက္သို႔ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

        ဤသည္တို႔ကုိေထာက္ရႈ၍-

၁။     လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ သည္။  ဘဂၤါလီတစ္ေသာင္း အသတ္ခံရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထားျပီး ဘဂၤါလီ(၇)သိန္းခန္႔သည္ မူလဌာေန ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ငါးသိန္းခန္႔ လက္ရွိေနထုိင္ေနၾကဆဲျဖစ္၍ လူမ်ိဳးသုဥ္းသြားျခင္းမဟုတ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ NDFခေမာက္ပါတီက ဤအခ်က္ကို ပယ္ခ်ပါသည္။

၂။     ရခုိင္ျပည္နယ္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပဳမႈပုံမ်ားသည္ အျခားအေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္ရပ္ မ်ား၌ ခ်မွတ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ၾကံရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီသည္ဟု အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိသုိ႔ စုေဆာင္းခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔က လူတစ္ေသာင္းေသဆုံးခဲ့သည္ဟု တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ယင္းသို႔ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈအရ လူသားမ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည္ဟုဆုိပါက  တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈသည္ ခိုင္မာသည့္သက္ေသအေထာက္ အထား မည္ပါ၏ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ က်န္ေနေပသည္။ သို႔ပါ၍ ကုလေနာက္ခံအခ်က္အလက္ရွာေဖြ ေရးမစ္ရွင္၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔NDFခေမာက္ပါတီက လုံး၀လက္မခံ ပယ္ခ်ပါေၾကာင္း။

၃။     ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရွိအေနအထားတြင္ ထြက္ေျပးသူမ်ားအားလုံး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ရရွိေရး၊ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အမည္အတပ္ခံရေရးႏွင့္ သီးျခားနယ္ေျမတစ္ခု ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္လာ မႈအျပင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ကာကြယ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာကို ညိဳးႏြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဆင့္ကဲလုပ္ေဆာင္လာသည့္ ကုလသမဂၢ၏ အားေပးအားေျမာက္ျပဳမႈအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔NDF ခေမာက္ပါတီက အေလးအနက္ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္းႏွင့္

၄။     တပ္မေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သုံးေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္၍ ယခုကဲ့ သုိ႔ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အေပၚ ခ်ိဳးဖဲ့ထိပါးလာမႈကို တုံ႔ျပန္ကာကြယ္မႈေပးရမည္မွာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ တိုင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္အေပၚ ထုိးႏွက္လာမႈကို လူသိရွင္ၾကား ထင္ရွားထိ ေရာက္စြာတုန္႔ျပန္ကန္႔ကြက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔NDFခေမာက္ပါတီက အေလးအနက္ ေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။  ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ
Share it:

Featured

IIFFMM

LocalNews

NDF Party

News

Political

Report

UN

Post A Comment:

0 comments: