ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္႔ ကို၀လံုးနွင္႔ ကိုေက်ာ္စိုးဦးအေပၚ စီရင္ခ်က္နွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥေရာပ သမဂၢ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

Share it:


(Statement by the Spokesperson of the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini )
ရိုက္တာသတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္႔ ၀လံုးနွင္႔ ေက်ာ္စိုးဦးအေပၚ တရားရံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ နွစ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔ ၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရိွပိုင္ခြင္႔နွင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို ေမွးမွိန္ ေလ်ာ႔က်ေစခဲ႔ပါသည္ ။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားသည္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ားေၾကာင္႔ ယင္းတို႔အေပၚ ၁၉၂၃ ခုနွစ္ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင္႔ စီရင္ ေထာင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ တျခားသတင္းသမားမ်ားအေပၚ မိမိတာ၀န္ ကို ထမ္းေဆာင္ရံံုမွ်ျဖင္႔ မေတာ္မတရား က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္စြာ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေစမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္ ။
သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ သတင္းစာပညာတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ မရိွမျဖစ္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ပါသည္ ။ လြတ္လပ္သည္႔ မီဒီယာသည္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈကို ျမွင္႔တင္ေပးျပီး ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရကို တာ၀န္မႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈကို ရိွေစသည္႔ အဓိက ေသာ႔ခ်က္ျဖစ္ပါသည္ ။
သတင္းေထာက္နွစ္ဦးကို စတင္ထိန္းသိမ္းသည္႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ ၊ ၂၀၁၇ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္႔ နိုင္ငံတကာမွေလ့လာသူမ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢနွင္႔ အီးယူ အဖြဲ႕၀င္နိုင္ငံမ်ားမွ သံတမန္မ်ား ပါ၀င္ခဲ႔ၾကျပီး ယင္းကိစၥနွင္႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျမန္မာအစိုးရနွင္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္ ။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင္႔ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း အာဏာပိုင္မ်ားကို သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပည္႔စံုလံုေလာက္သည္႔ အေနအထားမ်ားရရိွေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေစရန္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္ ။ ၀လံုးနွင္႔ ေက်ာ္စိုးဦးတို႔၏ ေထာင္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္သင္႔ျပီး သတင္းသမားနွစ္ဦးကို ခ်က္ခ်င္း ျခြင္းခ်က္မရိွ လြတ္ေျမာက္ေစသင္႔ပါသည္
Share it:

EU

Local

LocalNews

News

Political

Regional

Release

Routers

Post A Comment:

0 comments: