႐ုိက္တာသတင္းသမားႏွစ္ဦးကို ကိုလိုနီေခတ္ဥပေဒျဖင္႕ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ အျပစ္ေပးျခင္း သည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင္႕ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ ကို မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီ ယာေကာင္စီ ထုတ္ျပန္

Share it:

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၄- ႐ုိက္ တာ သတင္းသမားႏွစ္ဦးကို ကိုလို နီေခတ္ဥပေဒျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္ ႏွစ္အျပစ္ေပးျခင္းသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ရာေရာက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္ စီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားေသာ သတင္း မီဒီယာဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ ၃(ဂ)တြင္ သတင္းမီဒီယာ သမား မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ မ်ား အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ျမန္မာ ႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာက ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ဆိုထားေၾကာင္း၊ အခန္း (၃)၊ ပုဒ္မ (၄)(၅)(၆)(၇)(၈) တုိ႔အရ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သည္လြတ္လပ္စြာသတင္းအခ်က္ အလက္ ေတာင္းယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေဖာ္ ထုတ္ ေရးသားပိုင္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄ (က)ႀကီးတြင္ လည္း မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ ျမင္ယူဆခ်က္ မ်ားကို လြတ္လပ္ စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရး သား ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ ရွိေၾကာင္း စက္တင္ ဘာ ၄ ရက္တြင္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။ 

႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ကို၀လံုးႏွင့္ ကိုေက်ာ္ စိုးဦးတို႕ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ထို ကိစၥကို သတင္းမီဒီယာဥပေဒ အရလည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးတင္ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက လိုအပ္လွ်င္ Expert Witness ကြၽမ္းက်င္သူ အသိသက္ေသ အျဖစ္လည္းေကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ ေဆာင္ ရြက္လိုေၾကာင္း၊ တရားမွ်တသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေစရန္Legal Assistance ဥပေဒေရးရာအ ေထာက္ အကူလိုအပ္ပါက သတင္း မီဒီယာအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပး ရန္ (၂၀.၁၂.၂၀၁၇) ရက္က ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္ စီကသေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္ မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ 

ယခုကဲ့သုိ႔ သတင္းမီဒီယာသ မားမ်ားကို အျပင္းအထန္ဆံုးဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေလ့ရွိသည့္ ၿဗိတိသွ်ကို လိုနီေခတ္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၁၉၂၃ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရလွ်ိဳ႕ ၀ွက္အက္ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးစီရင္ျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လည္း ေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာဥပေဒကို လည္းေကာင္း မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္ သည္ဟု ေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေရးသားထားသည္။ 

"သတင္းမီဒီယာဥေဒကို ျပ ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူအမိန္႔ခ်တာဟာ သ တင္း သမားေတြအတြက္ နစ္နာ မႈမႈေတြရွိတယ္ " ဟု သတင္းမီဒီ ယာ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ဦးခ်စ္၀င္းေမာင္ က ေျပာသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္ ျခင္းသည္ သတင္းသမားမ်ားလြတ္ လပ္စြာ သတင္းရယူေဖာ္ထုတ္ေရး သားပိုင္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေစ႐ံုသာ မက ျပည္သူမ်ားထံသတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္ စီးဆင္းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္၏ပံုရိပ္ကို လည္းေကာင္း မ်ားစြာထိခိုက္ေစ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါ၀င္ သည္။ 

ယင္းအျပင္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီအခန္း (၆)၊ ပုဒ္မ ၁၂ အရ "ေကာင္စီ သည္ စာနယ္ဇင္းသမား မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ဤ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္ လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ တစ္ ခုတည္းေသာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ သည့္အျပင္ ပုဒ္မ ၁၇(စ)အရ ေကာင္စီလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံသ တင္းမီဒီယာေကာင္စီ အား အခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ႐ုိက္တာ သတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကို၀လံုးႏွင့္ကိုေက်ာ္ စိုးဦး တို႔အား လွ်ိဳ႕၀ွက္အက္ဥပေဒ ျဖင့္ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္ခ်က္မွတ္ လုိက္သည့္ အေပၚ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီအေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္ မ ေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း" ထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္း မီဒီယာ ေကာင္စီအျပင္ အျခားေသာ သတင္း အဖဲြ႕အစည္း (၁၀)ဖဲြ႕ ေက်ာ္ကလည္း သတင္း သမား ႏွစ္ ဦး ေထာင္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း သည္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေပၚဖိႏွိပ္သည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ 

"အခုလုပ္ရပ္ေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံရဲ႕ ပံုရိပ္ကိုထိခိုက္ေစခဲ့သလို သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိုပါ ထိခိုက္ ႏုိင္တယ္" ဟု ျမန္မာဂ်ာနယ္ လစ္ ကြန္ရက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ ေက်ာ္ကေျပာသည္။ 

ယင္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အ မ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မ ရွင္က လည္း သတင္းသမားႏွစ္ဦး ကိုေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ခ် မွတ္ျခင္း ျဖင့္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ မွ ျပင္းထန္ စြာေ၀ဖန္ကန္႔ ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ 

အဆိုပါကိစၥကို ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ႐ႈေထာင့္ ေပါင္း စံုမွ အေလးထား စဥ္းစားေပးရန္ႏွင့္ အယူခံတက္ခြင့္၊ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခြင့္အပါအ၀င္ ၎င္းတို႔၏ လူ႔အ ခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိခံစားႏုိင္ေရး အတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။ 

HWA, CNB/Democracytoday #YangonMediaGroup #News #Reuters #Myanmar
Share it:

Crime

Featured

Local

LocalNews

News

Political

Regional

Reuers

Post A Comment:

0 comments: