အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဓားစာခံလုပ္ေနဟု ဂ်ပန္မီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ျပ

Share it:


မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေတာမသတ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထားေသာ မေကာင္းမႈမွန္သမွ်အား ေဖာ့ေျပာရန္ ယခုအခါ နည္းလမ္းရွာေနၾကသည္ဟု MODERN TOKYO TIMES က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္နည္းဆိုေသာ္ လစ္ဗ်ား ႏွင့္ ဆီးရီးယားတို႔ကဲ့သို႔ပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံတို႔က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ ဆြန္နီအစၥလာမၼစ္မ်ားက ယီမင္တြင္ မၾကာေသးခင္က လူအစုလိုက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ေလေလ ျမန္မာသည္ ယင္းႏိုင္ငံတို႔၏ ဓားစာခံလြယ္ လြယ္ျဖစ္ေလျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးရိွၾကသည့္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွားတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရိွၾကေသာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကလည္းေကာင္း အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံတို႔မွပင္ ျဖစ္ေသာ မီဒီယာဓမၼေတးစာရြက္ေပၚက ရြတ္ဆိုေသာ ထုံးစံမီဒီယာသတင္းမ်ားကို အားလုံးက လ်စ္လွ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္ရန္ နည္းလမ္းရွာေနေသာ မီဒီယာအသိုင္းအ၀ိုင္းက အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သို႔ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား မိုးမဆုံးေျမမဆုံး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆ နာရပ္မ်ားကို ေရွာင္ကြင္းသြားၾကသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ေရးေလလုံးထြားေနၾကသည့္ တိုင္ႏိုင္ငံကိုသစၥာရိွေသာ မြတ္စလင္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာတရားအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုး ကြယ္သူမ်ား ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ရခိုင္အေရးကိုႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာက မေကာင္းသည့္သေဘာျဖင့္ အေလးအနက္ထား ေဖာ္ျပလ်က္ရိွေသာ္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အဆိုပါ သတင္းမ်ားကို အေလးထားျခင္း မရိွခဲ့ၾကပါ။ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း၊ ေျမသိမ္းျခင္း၊ ေျခလုံလက္လုံ အစၥလာမၼစ္ဇာတ္သြင္းျခင္း စသည္တို႔ကို ေျပာဆိုျခင္း မျပဳၾကေပ။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဘဂၤါလီမ်ား ေရႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား နယ္ေျမက်ဥ္းလာသည္ကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း စိုးရိမ္မႈရိွလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွေဒသမ်ားတြင္ အစၥလာမၼစ္ ဇာတ္သြင္းျခင္းကို တခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အသိုင္းအ၀ိုင္းက စိုးရိမ္လ်က္ရိွသည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အဓိက အေျခခ်ေနထိုင္ေစလိုေသာ မူ၀ါဒကို ၿဗိတိန္ က ခ်မွတ္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္တို႔ ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆက္ဆက္ေသာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရတို႔က အသံတိတ္ေနခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကံေကာင္းသည္မွာ ကုလသမဂၢ၏ အေရးႀကီးေသာ အျမဲတမ္းအဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ားက ျပင္ပ စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယက္မႈမွ ျမန္မာကို အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအင္အားႀကီးႏွစ္ႏိုင္ငံမွာ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ႐ုရွားတို ့ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ အပါအ၀င္ အာရွစီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအားလုံးက ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္း ရိွ ေနၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ရန္ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္လည္း ေဒသတြင္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို အေျခခံလ်က္ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ သီရိလကၤာ၊ ဗီယက္နမ္တို႔အပါအ၀င္ အျခားေသာေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စကားကို နီးနီးကပ္ကပ္ နားေထာင္ၾကသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လစ္ဗ်ား၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ ယီမင္တို႔ တြင္ ၎တို ့က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ အျပစ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာစစ္ပဲြဆင္ႏဲႊကာ ဖိအားေပးေနၾကသည္။

OIC  ႏွင့္ အေနာက္အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔က်ဴးလြန္ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားကို ဖုံးကြယ္ရန္ ျမန္မာအေရးကို တြန္းအားေပ းေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု MODERN TOKYO TIMES က သုံးသပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Writer: Ref: MODERN TOKYO TIMES
Credit : EMG
Share it:

bengali

MODERN TOKYO TIMES

Myanmar

News

Rakhine

Post A Comment:

0 comments: