ျမန္မာ-တ႐ုတ္ဆက္ဆံမႈ ပို၍နီးလာ

Share it:

+++++++++++
လာရီဂ်ာဂင္ ေရး၍ သီဟ ဘာသာျပန္သည္။
++++++++++++++++++++
တ႐ုတ္၏ ျမန္မာအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမွာ အေနာက္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ား စိတ္ပူစရာျဖစ္ေစရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကိုသတိထား၍ ေလ့လာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာရီဂ်ာဂင္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တ႐ုတ္ပံ့ပိုးသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးျဖတ္ လမ္း (CMEC)ကို ယခင္အပတ္က တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈခိုင္မာေရးႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႀကီးမားေသာ ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါထဲမွ မေကာင္းေသာအခ်က္ အေသးစိတ္မွာ-အမွန္အားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးသေဘာတူ လက္မွတ္ မေရးထိုးမီ လုပ္စရာလုပ္ငန္းမ်ားက်န္ေသးသည္ဟု ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအရင္းအျမစ္က ဆိုသည္။ ဤ ဌာနသည္ ညႇိႏိႈင္းမႈကို ဦးေဆာင္ရသည္။ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျမန္မာဘက္မွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သည္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ရန္လိုလားသည္။


အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္၏စီမံကိန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ျခားမွထြက္ခြာေသာအခ်ိန္၌ ေျြကးၿမီမ်ားစြာ တင္ ေနရစ္ခဲ့ၾကျခင္းရွိသည္ဆိုသည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေနၾကသည္။အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမလာသျဖင့္ မိမိတို႔က တ႐ုတ္ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဦးသန္းျမင့္က မၾကာမီက အာရွ ဖို႔ကပ္စ္ကို ေျပာခဲ့သည္။ ဤေလွ်ာက္လမ္းတြင္ ႀကီး မားေသာစီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္ေနသျဖင့္ မိမိတို႔က သတိ ႀကီးစြာစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္ဟု ゞင္းကေျပာခဲ့သည္။

ပထမမဟာဗ်ဴဟာ ပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းေရးမွာ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ CMEC ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေန ျပည္ေတာ္၌ အႀကံျပဳခဲ့သည္။ 

သို႔ရာတြင္ ဤကိစၥအား စီမံကိန္းဘုတ္အဖြဲ႕၌ ေရးဆြဲရာတြင္ အလြန္ႀကီးမား ေနခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္၏မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ရပ္ဝန္း တစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္ (B and R) တြင္ ပါဝင္ ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မ်ားကို ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာအစိုးရ အား ႏိုင္ငံတကာ၌ ဝိုင္းပယ္ခံရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအေနျဖင့္ တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈကိုေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္ အေရးအနည္းငယ္သာရွိေတာ့သည္။

ျမန္မာသည္ တ႐ုတ္၏အဆိုျပဳသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမွ အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ (DICA) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက အာရွဖို႔ကပ္စ္ MoU လက္မွတ္ေရး ထိုးစဥ္ေျပာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ လုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနဟု ၄င္းကေျပာခဲ့သည္။အျပည့္အစံုသေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုႏွစ္ ကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ၄င္းကဆိုသည္။ ဤ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏွင့္ B and R ကို ေပါင္းစည္း လိုက္ၿပီး စီးပြားေရးအထူးဇုန္ႏွစ္ခုေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္ ျမန္မာေဆာက္လုပ္ေရးမ်ား ျပန္လည္ရွင္ သန္လာလိမ့္မည္ဟုဆိုသည္။ ထားဝယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။တ႐ုတ္အဆိုျပဳထားေသာ စီးပြားေရးျဖတ္လမ္း မွာ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာကို ဆက္သြယ္မည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားထုတ္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဩစေၾတးလ်စီးပြားေရးပညာရွင္ ဆီယင္တာနယ္က ေျပာသည္။ ၄င္းမွာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

CMEC မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားေသာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပါဝင္ သည္။ ဆိပ္ကမ္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ဆက္သြယ္ ေရး၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက စြမ္းအင္စီမံ ကိန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာအၾကား မီးရထားႏွင့္ ကားလမ္းကြန္ ရက္ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လမ္းမႀကီးမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဌာနသံုးခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ SEZ တို႔ကို ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။B and R အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ပါက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ သီးျခားအပယ္ခံမျဖစ္ေတာ့ေပ။ သို႔ရာ တြင္ မိမိတို႔သည္ ေျြကးၿမီၿခိမ္းေျခာက္မႈအတြက္ အျမင္ ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈကို မသိက်ိဳးကြ်န္လုပ္ေန၍ မရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မစၥတာ တာနယ္ကလည္း အစိုးရက သတိထား လုပ္သြားရမည္ဟု ေထာက္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အဆိုျပဳ စီမံကိန္းမ်ားကို သတိႀကီးစြာ စိ စစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ သလား။ မလိုအပ္ေသာ ေျြကးၿမီမ်ားႏိုင္ငံတြင္ တင္ ေနမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CMEC အေသးစိတ္ကို လူထုသို႔ မခ်ျပေပ။ လူအနည္းငယ္သာ မူၾကမ္းကို သိရွိၾကသည္ဟု အစိုးရ အတြင္း လူတစ္ဦးက ဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖန္႔ေဝမည္ဟုဆိုသည္။

ဤ စီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျြကးၿမီ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမွာ အဓိကျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေခ်းေငြ အဆိုျပဳမႈမွာ ျမန္မာအတြက္ သင့္တင့္မွ်တမႈမရွိဟု ဆိုသည္။ ဤအခ်က္ကို ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္ သူက ေျပာခဲ့သည္။ျမန္မာအစိုးရက အေျခခံအေဆာက္အအံုအ တြက္ ေငြေခ်းရန္သာလိုလားၿပီး အစုရွယ္ယာပါဝင္မႈ ကို မလိုလားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ေျြကးၿမီေၾကာင့္ အစိုးရ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ပါဝင္ ပတ္သက္ေနရသည္ဟု မစၥတာဆဂ်္ပန္က ေျပာခဲ့သည္။

စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရသူ ဘ႑ာေရး ဝန္ ႀကီး ဦးစိုးဝင္းကို ၾကည့္ရသည္မွာ သိပ္ေပ်ာ္ပံုမရ ေပ။ အဆိုျပဳထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိျပဳထားျခင္းမ်ားကို ေနာက္ဆံုး လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ညႇိႏိႈင္းရဦးမည္ဟု ဆိုသည္။ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥကိုေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အစိုးရ ၂၀၁၆ခုႏွစ္စတက္ကတည္းက ေဆြးေႏြးမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့သည္။ အစိုးရကအစု ရွယ္ယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဝင္မက်ျဖစ္ၿပီး ေျြကးၿမီ ႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္ေန၍ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္စီမံကိန္း ၏ မူလရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အလြန္မ်ားေန၍ ျဖစ္မည္။

ဤကိစၥကို မၾကာမီက ညႇိႏိႈင္းၿပီးဟုဆိုသည္။ ႏွစ္ဖက္က စီမံကိန္းကိုက်ံဳ႕ကာ အစုရွယ္ယာတန္ဖိုး မ်ား ဘ႑ာေရးကိစၥမ်ားအသစ္ျပဳျပင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုႏွစ္မကုန္မီ လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင္တ႐ုတ္၏ စီမံကိန္းတြင္ ကားလမ္း၊ ရထား လမ္းမ်ား၊ ျမန္မာေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးတြင္ တ႐ုတ္က အဓိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟုဆို သည္။ ဤသည္မွာ B and R မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ တြဲဖက္ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအေနာက္ဘက္ ေရ နက္ဆိပ္ကမ္းသည္ အျခားေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕အ လယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ တ႐ုတ္က ရည္ရြယ္သည္။ SEZ အတြက္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွစ္ခု စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ေက်ာက္ ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္ က ေမာ္လၿမိဳင္ဆိပ္ကမ္းကိုလည္း မ်က္စိက်ေနသည္ ဟု ဆိုသည္။ ကူမင္းမွ ေမာ္လၿမိဳင္အထိ လမ္းေဖာက္ လိုသည္။ သီးျခားျဖတ္လမ္းဟုဆိုသည္။ဦးသိန္းစိန္ရပ္တန္႔ခဲ့ေသာ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံ ကိန္းကို စတင္အဆိုျပဳထားသည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္က ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဆည္ ကို တည္ေဆာက္ကာ မဂၢါဝပ္ ၆၀ဝ၀ ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။တ႐ုတ္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ၄င္းတို႔၏အမ်ိဳးသား စီးပြားေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤစီမံကိန္းကို ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ဤစီမံကိန္း၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားပါ ဝင္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတက ႐ႈျမင္သည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥလည္း ပါဝင္ေနၿပီး လယ္၊ ေျမဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားလည္း ပါေနသည္ ဟု ဆိုသည္။ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ စီမံကိန္းရပ္ထား ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကို လွ်ပ္စစ္ေရာင္းသည္ မွန္ေသာ္ လည္း ေနာင္တြင္ ျမန္မာ၌လွ်ပ္စစ္ရွားပါးမႈျဖစ္လာ မည္ဟု ဆိုသည္။

CMEC သေဘာတူညီခ်က္ကို အျမန္လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ သမၼတရွီျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔အလည္လာစဥ္ ေရးထိုးမည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုဝင္ဘာ လတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာကတ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေရးပါသည္ ကို နားလည္သည္။ စီးပြားေရးကူညီ၍ ေက်းဇူးဆပ္ သည္။ မ်ားစြာမွီခိုရသည္ကို အလြန္စိုးရိမ္သည္။ႏွစ္ ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးမွာ အျခားတစ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံ အေပၚမမွီခိုရဟု ျမန္မာက နားလည္ေၾကာင္း မစၥတာ တာနယ္က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ။

Source; Myanmar- China moving closer by Larry Jagan
#Democracytoday

Share it:

Business

China

CMEC

DICA

MoU

Myanmar

SEZ

Post A Comment:

0 comments: