၀လုံးဝိုင္းေအာင္ ေရးၾကမလား

Share it:


မၾကာခင္ စက္တင္ဘာ ၃ ေရာက္ေတာ့မယ္။ ကို၀လုံးတို႔ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈက အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ေတာ့မယ္။ အမႈက ကြင္းလုံးကၽြတ္လြတ္မလား၊ ျပစ္ဒဏ္တစ္ခုခုခ်မွာလား။ စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ ေစာင့္ေနၾကရတဲ့အခ်ိန္ေတြပါပဲ။

ကို၀လုံးတို႔ကို စြဲထားတဲ့ဥပေဒပုဒ္မက ျပင္းပါတယ္။ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရလၽွိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ ပုဒ္မခြဲ ၁(ဂ) ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သတင္းမီဒီယာသမိုင္းမွာ ပထမဆုံး ဒီပုဒ္မနဲ႔ တရားစြဲခံရျခင္းပါပဲ။

မူရင္းဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကဒီလိုပါ။

ပုဒ္မ ၃။ ။ သူလၽွိဳလုပ္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ (၁) မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးကိုျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္-(ဂ) ရန္သူအား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အသုံးဝင္ေစရန္ႀကံ႐ြယ္၍ အစိုးရလၽွိဳ႕ဝွက္သေကၤတ (Code) ကင္းစကား ဝွက္ (Password) ပုံၾကမ္းအစီအစဥ္ နမူနာပုံစံ ေဆာင္းပါးမွတ္စု သို႔မဟုတ္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းအမွတ္အသား သို႔မဟုတ္ သတင္းကိုရယူျခင္း စုေဆာင္းျခင္း၊ ေရးမွတ္ျခင္းျပဳလၽွင္ သို႔မဟုတ္ သူတစ္ပါးဆက္သြယ္သိရွိေစလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း။

ထိုျပစ္မႈသည္ တပ္မေတာ္လုပ္ငန္း လက္နက္တိုက္ ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ဆိုင္ရာ တည္ရွိရာ ခ်ထားရာေနရာတစ္ခုခု ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ဆိုင္ရာ မိုင္းတြင္းအလုပ္႐ုံသေဘၤာက်င္းစခန္း သေဘၤာႏွင့္ ေလယာဥ္တစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုင္လၽွင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။ အျခားျပစ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္လၽွင္ ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္။

ဒီပုဒ္မနဲ႔ စြဲထားတာပါ။ ဒါကို အေလးအနက္ထားႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေစတနာထား ေထာက္ျပေပးခဲ့တယ္။ လြယ္လြယ္ လက္ၫႈိးထိုးအပုဒ္ခ် လက္ခုပ္သံေတာင္းၿပီးေျပာေနၾကသလို တရားစီရင္ေရးကို ဝင္စြက္ဖက္တာမဟုတ္။ ဖိအားေပးတာ မဟုတ္။ အမႈရင္ဆိုင္ရာမွာ အေရးအႀကီးဆုံး ခုခံမႈလမ္းေၾကာင္း (Defence  Line) ကို တိတိက်က် ၫႊန္ျပေပးခဲ့တာ။ ေက်းဇူးေတာင္တင္ရဦးမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီပုဒ္မအတြက္ အလြန္မတန္အႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္ကို ပုဒ္မခြဲ (၂) မွာ ျပ႒ာန္းထားလို႔ပါပဲ။ ၾကည့္ပါ- (၂) ဤပုဒ္မအရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္အထိခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုခုစြဲဆိုရာတြင္ စြပ္စြဲခံရသူက ႏိုင္ငံလုံၿခဳံေရးကိုျဖစ္ေစ အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထင္ရွားေအာင္သက္ေသျပရန္မလို။ ထိုသို႔ ထိခိုက္ေစမည့္ပုံေပၚလၽွင္ ထိခိုက္ေစသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ႏိုင္သည္။

ကဲ … သေဘာပါၿပီလား။ မွတ္ယူႏိုင္သည္ဆိုတဲ့ စကားရပ္က က်ယ္ဝန္းသလို အႏၲရာယ္လည္းႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအမႈက ေပါ့ေပါ့ဆဆခုခံလို႔မရဘဲ စြပ္စြဲခ်က္ကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္လုံလုံေျခေျချမစ္ျမစ္ သက္ေသျပဖို႔ လိုသလို ကိုယ့္တင္ျပခ်က္ကို တရား႐ုံးက လက္ခံေအာင္လည္း တင္ျပႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအမႈက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) လို ပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕မဟုတ္ဘဲႏိုင္ငံေတာ္ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး ရန္သူအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲထားတာျဖစ္လို႔ ခုခံသူေတြဘက္က ေလးေလးစားစား အလုပ္လုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေပါ့ဆရင္ ၾကားက ကို၀လုံးတို႔ ခံရပါလိမ့္မယ္။

စြပ္စြဲသူဘက္က တာဝန္ေက်သလား။ ဒီပုဒ္မအရ အျပစ္ေပးႏိုင္ဖို႔ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္း (ႏိုင္ငံေတာ္) ဘက္က အခ်က္သုံးခ်က္ကို အထင္အရွား သက္ေသျပႏိုင္ရပါမယ္။ (၁) သတင္းသမားႏွစ္ဦးက သူလၽွိဳအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ‘ရန္သူ’ ဆိုတာ ဘယ္ႏိုင္ငံလဲ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းလဲ။ ရန္သူအျဖစ္ ဘယ္သူက သတ္မွတ္တာလဲ။ အစိုးရရဲ႕တရားဝင္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သလား။ တရား႐ုံးေရွ႕မွာ ရန္သူဆိုတာ ဘယ္သူလဲ ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚေပါက္သလား။ သက္ေသအခိုင္အလုံ တင္ျပရပါမယ္။ အနိမ့္ဆုံးျပည္ထဲေရးဌာနအတြင္းဝန္အဆင့္က ထြက္ဆိုေပးဖို႔လိုသလို စာမွတ္စာတမ္း ခိုင္ခိုင္လုံလုံတင္ျပႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

(၂) သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးဟာ ရန္သူရဲ႕ ‘သူလၽွိဳ’ ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတြ တရား႐ုံးေရွ႕ကို တင္ျပရပါလိမ့္မယ္။ ရန္သူနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ဆက္ဆံေရးအေထာက္ အပံ့သတင္းေပးပို႔တဲ့စနစ္ ယခင္အလားတူေဆာင္႐ြက္ဖူးတဲ့ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း စသည္ စသည္ ထင္ရွားေအာင္ တင္ျပရပါမယ္။ ထင္ေၾကးနဲ႔ စြပ္စြဲၿပီးအျပစ္ေပးလို႔မရပါ။

ဒီပုဒ္မအရ ရန္သူအတြက္ သူလၽွိဳလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ စြဲခ်က္ကႀကီးမားလြန္းတဲ့ အတြက္ –
(က) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
(ခ) ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဂ) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန
(ဃ)ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန
(င) သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ စတဲ့ စပ္ဆိုင္တဲ့ဌာနမ်ားရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို အမႈစစ္တရား႐ုံးက ေတာင္းခံရယူၿပီး ထည့္သြင္းသုံးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အနာဂတ္သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းအတြက္ သတင္းေထာက္နဲ႔ သူလၽွိဳသတင္းေထာက္လွမ္းျခင္းနဲ႔ သူလၽွိဳလုပ္ျခင္းကို ဒီအမႈက ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ေပးမယ့္ စီရင္ထုံးျဖစ္မွာမို႔ သက္ေသအေထာက္အထား ျပည့္စုံခိုင္မာဖို႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) အရ တရားစြဲသလို သတင္းေထာက္ေတြကို ဆက္သြယ္ၾကားသိေစတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုေရာ ပုဒ္မ ၅ (၁) (က) အရ တရားစြဲထားသလား ထင္ရွားေစရပါမယ္။သတင္းေပးသူကို အေရးမယူဘဲ သတင္းယူသူကိုပဲ သူလၽွိဳစြပ္ စြဲၿပီး တစ္ဖက္သတ္အျပစ္ေပးလို႔ မရပါဘူး။

ဒီအဓိကအခ်က္ေတြကို စြပ္စြဲသူဘက္က တာဝန္ေက်သလားဆိုတာ အမႈစစ္တရား႐ုံးက သုံးသပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။စြပ္စြဲခံရသူဘက္က တာဝန္ေက်သလား။ ဒီအမႈဟာ ပုဒ္မ၃ (၂) ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစြဲ အဖြဲ႕အစည္းဘက္ကပဲ သက္ေသျပရမယ္လို႔ခုခံလို႔မရပါ။ ခုခံသူမ်ားဘက္ကလည္း သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးဟာ သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သူလၽွိဳမဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းစုံစမ္းျခင္းသာျဖစ္ၿပီး သူလၽွိဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

(၁) သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးဟာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ သတင္းေထာက္မ်ား ျဖစ္တယ္။
(၂) အင္းဒင္သတင္းတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းသတင္းေတြက္ို အဆက္မျပတ္သတင္း စုံစမ္းေရးသားေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ 
(၃) အင္းဒင္သတင္းကို သတင္းဌာနရဲ႕ တာဝန္ေပးမႈအရ သတင္းဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ တရားဝင္ရယူခဲ့တယ္။(သတင္းရယူပုံနည္းလမ္းကဥပေဒနဲ႔ မညီၫြတ္ရင္ သတင္းဌာနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနအႀကီးအကဲကိုပဲ တိုက္႐ိုက္တရားစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။)
(၄) ႐ိုက္တာသတင္းဌာနဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ရန္သူမဟုတ္သလို ႐ိုက္တာသတင္းဌာန သတင္းေထာက္အျဖစ္ တရားဝင္ သတင္းစုံစမ္းရယူျခင္းဟာလည္း သူလၽွိဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘူး။ 
(၅) အင္းဒင္သတင္းကို ႐ိုက္တာသတင္းဌာနက ကို၀လုံးအမည္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ကမၻာသိေအာင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ဘယ္ရန္သူႏိုင္ငံ ရန္သူအဖြဲ႕အစည္းကိုမွ ေရာင္းခ်ျခင္း လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ဘူး။
(၆) ျပစ္မႈေျမာက္ေစမယ့္ စာမွတ္စာတမ္းမ်ားကို ျပစ္မႈေျမာက္ေစေသာ စာမွတ္စာတမ္းမ်ားအျဖစ္ အတိအလင္းသိရွိပါလ်က္ ျပစ္မႈျဖင့္ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးရန္အႀကံျဖင့္ေပးကမ္းရန္ ဆက္သြယ္ျခင္း ကမ္းလွမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီးအမွန္တကယ္ ေထာက္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရတယ္။
(၇) စြပ္စြဲခံရသူမ်ားအားျပစ္မႈျဖင့္ အျပစ္ေပးရန္ အေၾကာင္းယုတၱိႏွင့္တကြ ျဖစ္ေပၚေသာ ဒြိဟသံသယအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား (တရားလိုျပသက္ေသ ဒုရဲမႉး မိုးရန္ႏိုင္ရဲ႕ထြက္ဆိုခ်က္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး ခင္ေမာင္လင္း႐ုံး ေရွ႕ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးရန္ ၫႊန္ၾကားသူ ရဲမႉးခ်ဳပ္တင္ကိုကိုအား လိုျပသက္ေသအျဖစ္တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း) ဒါေတြကို ခုခံသူမ်ားဘက္က ဘယ္ေလာက္ခုခံတင္ျပႏိုင္ခဲ့သလဲကို တရားခြင္မွတ္တမ္းနဲ႔ ႐ုံးေရွ႕အစစ္ခံခ်က္မ်ားအရ အမႈစစ္တရား႐ုံးက သုံးသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မေယာင္ရာဆီလူး သႀကၤန္အေျမာက္သံမ်ား
ဒီအမႈက အမ်ားစိတ္ဝင္စားတဲ့အတြက္ ေဝဖန္သံလည္း အေတာ္ညံပါတယ္။ တရားစီရင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ဘဲ လြဲေနတဲ့မွတ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။

လက္ရွိစြဲထားတဲ့ဥပေဒက ေခတ္မမီဘူး။ ဒီဥပေဒနဲ႔ မစြဲသင့္ဘူးတဲ့။ ဒါ လုံးလုံးမွားပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာ အာဏာတည္ဆဲ ဟုတ္ မဟုတ္က အဓိကအခ်က္ပါ။ ဥပေဒနယ္ပယ္မွာ ေခတ္မီတယ္ ေခတ္မမီဘူး အသုံးအႏႈန္း လုံး၀မရွိပါဘူး။ဒါဆို ၁၉ ရာစုအတြင္းက အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ဒီေန႔အထိအာဏာတည္ဆဲျဖစ္တဲ့ ရာဇသတ္ႀကီးတို႔၊ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး ဥပေဒတို႔၊ သက္ေသခံအက္ဥပေဒတို႔၊ တရားမဥပေဒတို႔ စတဲ့ အဓိကရ ဥပေဒႀကီးေတြကို မသုံးရေတာ့ဘူးလား။ အဲလိုေတြးရင္ ရွင္းသြားတာပါပဲ။

ေနာက္ ကိုလိုနီေခတ္ကဥပေဒနဲ႔ စြဲလို႔မွားသတဲ့။ ခက္တယ္ေနာ္။ ဘယ္ေခတ္က ဘယ္အစိုးရကေရးဆြဲခဲ့သည္ျဖစ္ေစ တည္ဆဲဥပေဒမွန္ရင္ ဥပေဒအာနိသင္ရွိပါတယ္။ လိုက္နာၾကရမွာပါပဲ။

ေနာက္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒနဲ႔ပဲ စြဲသင့္တယ္တဲ့။ ဒါက ဥပေဒအသိုင္းအဝိုင္းက ထြက္လာတာပါ။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ားအနက္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (ဆ) ကို ကိုးကားၿပီးေျပာၾကတာပါ။

အဲဒီပုဒ္မမွာ ‘ေရွးဦးက်ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ႏွင့္ ေနာက္က်ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္တို႔ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္ေနပါက ေနာက္က်ေသာဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္’ လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီအမႈက သတင္းေထာက္ကို သတင္းက်င့္ဝတ္အရ စြဲတာ မဟုတ္ဘဲ သူလၽွိဳလုပ္မႈနဲ႔ စြဲထားတာျဖစ္လို႔ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ကြဲလြဲမႈမရွိပါဘူး။သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ သူလၽွိဳလုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ မပါဝင္ပါဘူး။

လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရး
တရား႐ုံး တရားစီရင္ေရးဆိုတာ တရား႐ုံးေရွ႕ စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္ေတြ လူပုဂၢိဳလ္ပစၥည္း စာမွတ္စာတမ္းသက္ေသခံခ်က္ေတြအရ ဥပေဒနဲ႔အညီ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားခြင္ျပင္က ဖန္တီးမႈမ်ားနဲ႔ တရား႐ုံးကို ဖိအားမေပးသင့္ဘူး။ ထိေရာက္အသုံးဝင္မွာလည္း မဟုတ္ဘူး။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြက သံတမန္က်င့္ဝတ္ကိုေဘးခ်ၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ထိပါးေနတာကို လက္ခုပ္တီးၿပီး အားရမေနသင့္ဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။

႐ိုက္တာသတင္းဌာနအေနနဲ႔လည္း သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ကြင္းလုံးကၽြတ္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနမယ့္အစား ဒီစြပ္စြဲခ်က္ေတြဟာ ကို၀လုံးတို႔ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးနဲ႔မဆိုင္ဘူး။ ေျဖရွင္းရမယ့္ တာဝန္ဟာ ႐ိုက္တာသတင္းဌာနနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမႈကေန သတင္းေထာက္ေတြကိုလႊတ္ေပးပါ။ သတင္းဌာနကိုပဲ တရားစြဲပါ။ ဥပေဒနဲ႔အညီေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာင္းလဲေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။

မီဒီယာစစ္ပြဲမဟုတ္
စက္တင္ဘာ ၃ မွာ ဘယ္လိုအမိန္႔ခ်ခ် ဒါဟာ အစိုးရနဲ႔ သတင္းမီဒီယာၾကားက မီဒီယာစစ္ပြဲမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ တရာစီရင္ေရးဆိုင္ရာျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းေကာင္းၾကားခ်င္ၾကတာ အားလုံးပါပဲ။ ၀လုံးကေလး ဝိုင္းဝိုင္းေရးၿပီးလွပတဲ့ ဇာတ္ေပါင္းခန္းေလးကို ေမၽွာ္လင့္ၾကတာပါ။

သို႔ေသာ္ ေမၽွာ္လင့္သလိုျဖစ္မလာရင္လည္း ရည္႐ြယ္ရာေရာက္တဲ့အထိ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ဆက္လက္ခုခံရင္ဆိုင္ၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္တရားကိုလိုလားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ အမွန္တရားနဲ႔အတူရပ္တည္ေနဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ ။

ေဇယ်မင္းသၽွင္
၃၁ ဩဂုတ္၊ ၂၀၁၈
The Voice Journal
Share it:

Article

Featured

Opinion

Political

Post A Comment:

0 comments: