အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကင္းမဲ့တာ မိမိတို႔တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရလို႔ အားတက္မိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ေျပာ

Share it:


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကင္းမဲ့တာ မိမိတို႔တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရလို႔ အားတက္မိေၾကာငး္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ေျပာၾကား

(၇၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြ မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြမွထိုသို႕ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 


ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြမွ မၾကာေသးမီက ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္နဲ႔ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ပုံ နည္းလမ္းတို႔ဟာ တရား႐ုံးအေနနဲ႔ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အစဥ္အလာ က်င့္ထုံးတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းရဲ႕
အဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ စိုးရိမ္ပူပန္သင့္တယ္ဆိုတာကို ယေန႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ယခု ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ဟာ တရား႐ုံးရဲ႕ လူမႈက်င့္ဝတ္နဲ
႔ ဥပေဒဆိုင္ရာအခြင့္အာဏာကို ယိုယြင္းပ်က္စီး ေစရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈကင္းမဲ့တာ မိမိတို႔တစ္ႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရလို႔ အားတက္မိပါတယ္။ 


ကြၽန္ေတာ္ထပ္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာတရား႐ုံးရဲ႕ ယခုလို ဥပေဒေၾကာင္းအရ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ျမန္မာ အစိုးရက လက္ခံႏိုင္မွာမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္
လုံေလာက္တဲ့ အေထာက္အထားရွိမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ခံမႈရွိေစဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ ကတိကဝတ္ျပဳပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကို မၾကာမီက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တာဝန္ခံမႈရွိေစေရး၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ က်ဴးလြန္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ
ေတြကို ဒီေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆး မွာျဖစ္ပါတယ္ ဟုေျပာၾကားခဲ႔တယ္လို႕သိရပါတယ္။ 

weeklyheadline.com
Share it:

Post A Comment:

0 comments: