ရဲမ်ားအတြက္ data ေတာင္းခံႏုိင္ဖို႔ Web Portal တစ္ခုကို Apple တည္ေဆာက္

Share it:


နည္းပညာကုမၸဏီႀကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ Apple အေနျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္နည္မႈခင္းေဆးပညာဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစဖို႔ မႈခင္းမ်ားတြင္ ရဲမ်ားဘက္မွ data အခ်က္အလက္ေတြကို ေတာင္းခံႏုိင္ဖို႔ Web Portal တစ္ခုကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
Apple အေနျဖင့္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ နည္းပညာဆုိင္ရတရားဥပေဒစိုးမိုးေရအရာရွိမ်ားအတြက္ တရားဝင္ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Web portal တစ္ခုကို တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ Web Portal မွတစ္ဆင့္ တရားဝင္ ေတာင္းခံျခင္း ၊ ရယူျခင္းမ်ားကို ေတာင္းခံႏုိင္မယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။
စာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ႏုိင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကိစၥကို ဆိုင္ဘာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္သက္ေသအေထာက္အထားလိုအပ္ခ်က္မ်ား ဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား ျပဳလုပ္ရန္ တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
Share it:

Apple

TechNews

Technology

Web Portal

Post A Comment:

0 comments: