ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားသည့္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ Earth Observation Micro-Satellite အမ်ဳိးအစား ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

Share it:


ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္ပုိင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာသည့္ Earth Observation Micro-Satellite အမ်ဳိးအစား ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပုိင္ၿဂိဳဟ္တု စနစ္တည္ေထာင္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အလုံးစုံပိုင္ဆိုင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္မႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အဆင့္ကို အသံုးျပဳမည့္ ၿဂိဳဟ္တု Channel မ်ားျပားလာသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ နည္းပညာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ႂကြယ္၀ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တုိ႔တြင္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ပါက ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားသည့္အတြက္ ပထမဦးစားေပး လ်ာထားမႈအေနျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ Earth Observation Micro-Satellite အမ်ဳိးအစား ၿဂိဳဟ္တုကို လႊတ္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Hokkaido တကၠသိုလ္က ကမ္းလွမ္းထားသည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ Earth Observation Micro-Satellite လႊတ္တင္ရန္အတြက္ ၿဂိဳဟ္တုတြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳမည့္ Payload Camera ႏွင့္ Sensor မ်ား၏ Specification မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ၿဂိဳဟ္တုတြင္ တပ္ဆင္မည့္ စက္ပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ၿပီးပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Hokkaido တကၠသိုလ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ၿပီး ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို စိစစ္၍ လိုအပ္သည့္ Process မ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္မည့္ ေငြေပးေခ်မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ Space Agency ထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္လည္း Space Law မ်ား စုေဆာင္းျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ Earth Observation Micro-Satellite လႊတ္တင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ပါက ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ထပ္မံဖြဲ႕စည္းသြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိးက် ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည့္ Myanmar Sat-2 ၿဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တု လႊတ္တင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

September 2, 2018
Share it:

Featured

Japan

Myanmar

News

Satellite

Post A Comment:

0 comments: