ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုက အယံုၾကည္ဆံုးျဖစ္ေနဟု ေလ့လာခ်က္တစ္ခု၌ ေတြ႔ရွိ

Share it:
ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားကိုသာ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္အားထားေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု-ေတဇလိႈင္

ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္သံလႊင့္ဌာနမ်ားထံကသာ အယံုၾကည္ရဆံုးႏွင့္ အားထားရဆံုး သတင္းမ်ား ရရွိေနသည္ဟု သတင္းမီဒီယာ ဖတ္႐ႈသူမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာဓေလ့ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ သတင္းဖတ္႐ႈသူမ်ားက ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ဘဝႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ သတင္းမ်ားကို အလိုရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားက လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာ၊ အထူးသျဖင့္ Facebook က ကပ္လိုက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။

“ပရိတ္သတ္႐ႈေထာင့္မွ ျမန္မာ့မီဒီယာ” (Myanmar’s media from an audience perspective) ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ေလ့လာခ်က္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ မီဒီယာဓေလ့ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ လူထု၏ နားလည္မႈကို သုေတသနျပဳ ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။

ႀကိဳတင္စိစစ္သည့္ ဆင္ဆာစနစ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးက႑အား တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မီဒီယာစင္ျမင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚတြင္ မီဒီယာထုတ္ကုန္မ်ိဳးစံု တိုးပြား ႀကီးထြားလာရာ ျမန္မာမီဒီယာေလာက၏ ပံုစံသြင္ျပင္၌လည္း ပိုမိုကြဲျပား ျခားနားမႈမ်ား ရွိလာသည္။

ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ International Media Support၊ ဆြီဒင္အေျခစိုက္ Fojo Media Institute ႏွင့္ ပညာအလင္းပြင့္ ျမန္မာ့သုေတသန ေဖာင္ေဒးရွင္း (Enlightened Myanmar Research Foundation) တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုေလ့လာမႈက ျမန္မာ့မီဒီယာဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားက မီဒီယာသံုးစြဲသူမ်ားအေပၚ မည္သို႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ဓမၼဒီ႒ာန္က်က် သိရွိႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေတြ႔ရွိခ်က္တစ္ခုမွာ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္။

“မီဒီယာအေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈမွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔တေစ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကသာ အယံုၾကည္ရဆံုးႏွင့္ ေလးစားအားထားရဆံုး သတင္းႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးေနသည္ဟု လူအမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကသည္” ဟု ေလ့လာမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြကိုသာ ယံုၾကည္ရတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ လစာအဆင့္ေတြနဲ႔ ပညာေရးဝင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္လိုမ်ိဳး တရားဝင္သတင္းအခ်က္နဲ႔ သက္ဆိုင္တာမ်ိဳးေတြေပါ့” ဟု IMS အစီအစဥ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အၾကံေပး Ms Emilie Lehmann Jacobsen က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါကလည္း ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာေတြကသာ သတင္းရရွိရာ တစ္ခုတည္းေသာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေနခဲ့လို႔ပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ားကိုသာ ပရိတ္သက္က ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္ၾကေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာခ်က္တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

“ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးေတြရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာ ေနထိုင္သူေတြက ရန္ကုန္အေျခစိုက္မီဒီယာေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ ႐ႈျမင္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ သတင္းနဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာ္ျပမေပးဘူး၊ လူ႔မလိုင္ေတြရဲ႕ သတင္းေတြႀကီးပဲလို႔ ခံစားၾကရပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့သတင္းကေတာ့ ေဒသတြင္း သတင္းေတြပါပဲ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

မီဒီယာထုတ္ကုန္မ်ား ေရြးခ်ယ္စရာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယံုၾကည္အားထားေလာက္ေသာ သတင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသးေသာ သတင္းပရိတ္သတ္ မ်ားစြာရွိေနေသးသည္။

ေရြးခ်ယ္စရာမီဒီယာမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေသာသတင္းစာမ်ား၊ အင္တာနက္ႏွင့္ Facebook တို႔ ေပၚလာျခင္းတို႔က ျပည္သူမ်ား သတင္းကို သုံးစြဲဖတ္႐ႈသည့္ပုံစံႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္ခံရရွိသည့္ပုံစံ ေျပာင္းလဲလာသည္ဟု Lehmann Jacobsen က ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတစ္၀န္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ကြာဟမႈေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ၌ Facebook က အေထာက္အကူေပးေနတာ ရွင္းပါတယ္။ သူက တျခားဘယ္မီဒီယာထက္မဆို သတင္းေပးတာ ပိုျမန္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ လူဦးေရ၏ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္သာ Facebook အေကာင့္ရွိေသာ္လည္း ေလ႔လာမႈအရ Facebook သုံးစြဲမႈမွာ အလြန္ ႀကီးထားေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း Facebook က သတင္းအခ်က္အလက ္လစ္ဟာမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေထာက္ကူေသာ္လည္း အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိမႈမွာမူ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ “Facebook ေပၚကေန ဖတ္ရသမွ် အရာရာတိုင္းကို ယုံၾကည္လို႔မရဘူးဆိုတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်က္အလက္စိစစ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေရြးစရာမရွိေတာ့ သူတို႔က ရသေလာက္ကိုပဲ သုံးရတာေပါ႔” ဟု Lehmann Jacobsen က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားရွိ လူ ၁၆၈ ဦးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဆိုပါေလ့လာမႈက အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကား သတင္းအေပၚ ျခားနားသည့္ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သတင္းကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးကဲ႔သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္႐ႈျမင္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားက စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစဥ္အလာ က်ားမက႑အေပၚ မူတည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရသူမ်ား၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ပိုမိုပါ၀င္ပတ္သက္ရသူမ်ားျဖစ္ကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ မိသားစုကို ေစာင့္ေရွာက္ရေလ႔ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေလ႔လာမႈက ေက်းလက္ပရိသတ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပပရိသတ္ၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ၎တို႔စိုက္ပ်ဳိးထားသည့္ သီးႏွံမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးအလုပ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သျဖင့္ ရာသီဥတုသတင္းမ်ားကို ပို၍ စိတ္၀င္စားၾကသည္။

ၿမိဳ႕ျပျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတို႔ရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတို႔ကဲ႔သို႔ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမို စိတ္၀င္စားၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ သုေတသန ပါ၀င္ေျဖၾကားသည့္ ပိုမိုငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာ ပိုမိုေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ သတင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚတြင္ အေလးေပးသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အသက္ပိုႀကီးသည့္ ေျဖၾကားသူမ်ားထက္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္းကို သတင္းႏွင့္ ပို၍ ဆက္စပ္ျမင္ၾကသည္။

ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ဦးစားမႈမ်ားက သတင္းအေပၚ သေဘာထားကို ေဘာင္ကန္႔ေပးေနသည္။ မိမိတို႔၏ ဘ၀ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနသည္ကို မျမင္ေသးသမွ် မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ေ၀းလံသည့္ ေနရာမွ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ရန္ ခဲယဥ္းသျဖင့္ ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားကိုသာ ပိုမိုႏွစ္သက္ၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈကို ဦးစားေပးျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သတင္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျပဳလုပ္သည့္အခါ ဆက္စပ္မႈရွိျခင္းမွာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ သတင္းသတ္မွတ္စံျဖစ္သည္ဟု ေလ႔လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာတိုက္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ မီဒီယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ သင္ယူေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းတို႔အတြက္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။

https://frontiermyanmar.net
Share it:

Government

News

Newspaper

Official

Political

Post A Comment:

0 comments: